جوایز ویژه دانشگاه تهران :

ایین نامه جایزه ویژه دانشگاه تهران

 PDF

جوایز یونسکو دانشگاه تهران

 PDF