فرصت مطالعاتی :

آئین نامه فرصت مطالعاتی

 PDF

روند اجرایی فرصت مطالعاتی

 PDF

روند اجرایی فرصت مطالعاتی

 PDF

ملاحظات استفاده از فرصت مطالعاتی

 PDF

مشخصات طرح تحقیقاتی فرصت مطالعاتی

 PDF

آيين نامه ها و دستور العمل های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

 PDF