مشاور رئیس در امور بین الملل : آقای دکتر رضا رستمی

تلفن : 61117477
دورنگار : 88254734


معرفی روابط بین الملل دانشکده :

فرم ها :

تاییدیه ماموریت پژوهشی

 DOCX

جدول پایان نامه های اساتید

 DOCX

فرم پیشنهاد پروپوزال فرصت مطالعاتی- ماموریت پژوهشی

 DOC

فرم درخواست فرصت مطالعاتی

 DOC

مدارک مورد نیاز جهت انجام فرایند فرصت مطالعاتی

 DOCX