سومین کنگره ملی روانشناسی
"مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی"
9 تا 11 اسفند ماه 1396کارگاه ها و سخنرانی های برگزار شده