بررسی پیش فرض های تبارشناسانه در شکل گیری نظام آموزشی مدرن در ایران

دوشنبه مورخ 24/1/1394 ساعت 12-10

تبیین و باز سازی آموزش مهارت ها در برنامه درسی پایدیا

دوشنبه مورخ 31/1/1394 ساعت 12- 10

سنجش شناختی تشخیصی: رویکردی نوین در مدل های روان سنجی

روز دوشنبه مورخ 20/11/1393 ساعت 12- 10

رابطه ویژگی های شخصیتی با اختلال آلزایمر در بزرگسالان با نشانگان داون و بدون نشانگان داون

روز دوشنبه مورخ 26 آبان ساعت 10 الی 12

توانمند سازی راهبرد ارتقای سرمایه انسانی در سازمان

روز دوشنبه مورخ 19 آبان ساعت 8 الی 10

مقدمه ای بر مدل های خطی سلسله مراتبی

روز دوشنبه مورخ 5 آبان ساعت 8 الی 10

عوامل مرتبط با الگوی ارتباطی تقاضا – کناره گیری در میان زوجین

روز دوشنبه مورخ 28 مهر ساعت 10 الی 12

طراحی الگوی کاربرد رسانه ها در آموزش سلامت

روز دوشنبه مورخ 28 مهر ساعت 8 الی 10

سیستم منتورینگ: مبانی نظری و کاربردها

دو شنبه 14 مهر 93

رابطه فلسفه و برنامه درسی: رهیافتی در پژوهش های مطالعات برنامه درسی

دو شنبه 9 تیر 93

مالکیت فکری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در دانشگاه ها

سه شنبه 27 خرداد 93

توسعه اعضای هیات علمی دانشگاه ها: مفاهیم و الگوها

یکشنبه 18 خرداد 93

ششمين نشست از مجموعه نشست‌هاي موضوعي در آموزش عالي

چهارمین نشست از مجموعه نشست‌هاي موضوعي در آموزش عالی

سومین نشست از مجموعه نشست‌هاي موضوعي در آموزش عالی

از مجموعه نشست های هم اندیشی در موضوعات مختلف آموزش عالی

از مجموعه سخنراني های دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

از مجموعه کارگاه هاي آموزشي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

نکو داشت چهره ماندگار روانشناسی

ششمین سخنرانی از مجموعه سخنرانی های دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پنجمین سخنرانی از مجموعه سخنرانی های دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

همایش سلامت در پرتو قرآن کریم

به اطلاع می رساند که به یاری خدایتعالی همایش "سلامت در پرتو قرآن کریم" در راستای فعالیتهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی به همت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و همکاری نهادها و سازمان های ذیربط برگزار می شود. اطلاعات بعدی جهت شرکت و فراخوان مقاله متعاقباً اعلام می گردد.