مسابقات فوتسال پسران از 30 /93/01 الی 8 /02/ 93 با حضور 14 تیم در زمین چمن دانشکده برگزار گردید .