نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف

آقای محمد کریمیان
سمت : رئیس امور اداری و پشتیبانی
شماره تماس : 61117525
دورنگار :88254959
رایانامه : karimyan@ut.ac.ir
اتاق : 108 طبقه اول ساختمان شمالی (قدیمی)

نظارت بر امور مربوط به خدمات، تاسيسات، انتظامات، فضای سبز، نقليه، چاپ و تکثير، و سمعی و بصری تالار کوثر ( نور، صدا، تصویر و ...)
  خانم اعظم ابراهيمی بسابی
سمت: مسئول دفتر معاونت
شماره تماس: 8825937 - 61117419
دورنگار: 88259379
رايانامه: ebrahimi1977@ut.ac.ir
اتاق: 328 طبقه سوم
انجام امور مربوطه به معاونت اداری و مالی
  آقای محمدحسين اليوند
سمت: رئيس حسابداری
شماره تماس : 61117423
دورنگار: -
رايانامه : -
اتاق: 330 طبقه سوم
- انجام امور مربوطه به حقوق و دستمزد، بيمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و بازنشستگی، ورود اطلاعات احکام، تنظيم قراردادها و ...
  آقای قاسم بابائي شلمانی
سمت: حسابدار
شماره تماس : 61117422
دورنگار: -
رايانامه : -
اتاق: 329 طبقه سوم
انجام امور مربوطه به حقوق و دستمزد، بيمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و بازنشستگی، ورود اطلاعات احکام، تنظيم قراردادها و ...
  آقای مهدی صفرزاده
سمت: کارپرداز
شماره تماس : 61117421 – 7422 6111
دورنگار: -
رايانامه : -
اتاق: 329 طبقه سوم
خريد لوازم اداری همکاران و دانشکده، پرداختی های مربوط به همکاران و افراد بیرون از دانشکده و ...
  خانم اعظم ابراهيمی بسابی
سمت: نماينده امور رفاهی
شماره تماس: 88288603 - 61117415
دورنگار: 88288603
رايانامه : mokhtari_59@yahoo.com
اتاق: 325 طبقه سوم
انجام امور مربوط به وام تجارت، بيمه طلايي، خزرآباد ساری، توزيع اقلام مختلف، فرزندان ممتاز، وام ضروری، جشن، آرم طرح ترافيک
  آقای علی زوی کلاتی
سمت: امين اموال و جمعدار
شماره تماس : 61117548 - 61117527
دورنگار: -
رايانامه : -
اتاق: انبار طبقه زیرین ساختمان شمالی
صدور قبض انبار و ثبت اموال خريداری شده، توزيع اقلام مصرفی و اموالی، ارائه درخواست خرید به معاونت، و تهيه گزارش در مورد اموال دانشکده
  خانم فرزانه چنگيزی
سمت: اپراتور شماره
تماس : 61117400
دورنگار: -
رايانامه : -
اتاق: 210 طبقه دوم جنوبی (ساختمان جدید)
پاسخگویی به تلفن های بیرونی و داخلی، شماره گیری تلفن های درخواستی همکاران، و پیگیری خرابی تلفن ها
  آقای گرز علی شجاعی
سمت : متصدی امور دفتری و بايگانی
شماره تماس : 61117542
دورنگار :
رایانامه :
اتاق : 106 طبقه 1 ساختمان شمالی (قدیمی)
ارسال، دريافت، ثبت، و توزيع نامه های صادره و وارده، بايگانی نامه های پرسنلی (کارکنان و اعضای هيات علمی)، و امور پستی دانشکده
  خانم ترکاشوند
سمت : مسئول سامانه تردد
شماره تماس : 61117571
دورنگار :
رایانامه :
اتاق : 106 طبقه اول ساختمان شمالی (قدیمی)
- ثبت، محاسبه، گزارش ماهيانه و ساليانه مرخصی های کارکنان دانشکده