نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف

آقای محمد کریمیان
سمت : رئیس امور اداری و پشتیبانی
شماره تماس : 61117525
دورنگار :88254959
رایانامه : karimyan@ut.ac.ir
اتاق : 108 طبقه اول ساختمان شمالی (قدیمی)

نظارت بر امور مربوط به خدمات، تاسيسات، انتظامات، فضای سبز، نقليه، چاپ و تکثير، و سمعی و بصری تالار کوثر ( نور، صدا، تصویر و ...)