نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
  آقای محمدحسين اليوند
سمت: رئيس حسابداری
شماره تماس : 61117423
دورنگار: -
رايانامه : -
اتاق: 330 طبقه سوم
- انجام امور مربوطه به حقوق و دستمزد، بيمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و بازنشستگی، ورود اطلاعات احکام، تنظيم قراردادها و ...