نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
  خانم اعظم ابراهيمی بسابی
سمت: مسئول دفتر معاونت
شماره تماس: 8825937 - 61117419
دورنگار: 88259379
رايانامه: ebrahimi1977@ut.ac.ir
اتاق: 328 طبقه سوم
انجام امور مربوطه به معاونت اداری و مالی