نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
  آقای محمد نيک شعار
سمت: امين اموال و جمعدار
شماره تماس : 61117548 - 61117527
دورنگار: -
رايانامه : -
اتاق: انبار طبقه زیرین ساختمان شمالی
صدور قبض انبار و ثبت اموال خريداری شده، توزيع اقلام مصرفی و اموالی، ارائه درخواست خرید به معاونت، و تهيه گزارش در مورد اموال دانشکده
  خانم فرزانه چنگيزی
سمت: اپراتور شماره
تماس : 61117400
دورنگار: -
رايانامه : -
اتاق: 210 طبقه دوم جنوبی (ساختمان جدید)
پاسخگویی به تلفن های بیرونی و داخلی، شماره گیری تلفن های درخواستی همکاران، و پیگیری خرابی تلفن ها
  آقای پویا غفورزاده
سمت: مسئول اتاق فرمان تالار
شماره تماس: 61117491
دورنگار: -
رايانامه : pooya_121@yahoo.com
اتاق: 131 طبقه اول ساختمان جنوبی - سایت کامییوتر
انجام امور مربوط به سمعی و بصری تالار کوثر ( نور، صدا، تصویر و ...)
  آقای گرز علی شجاعی
سمت : متصدی امور دفتری و بايگانی
شماره تماس : 61117542
دورنگار :
رایانامه :
اتاق : 106 طبقه 1 ساختمان شمالی (قدیمی)
ارسال، دريافت، ثبت، و توزيع نامه های صادره و وارده، بايگانی نامه های پرسنلی (کارکنان و اعضای هيات علمی)، و امور پستی دانشکده
  خانم ترکاشوند
سمت : مسئول سامانه تردد
شماره تماس : 61117571
دورنگار :
رایانامه :
اتاق : 106 طبقه اول ساختمان شمالی (قدیمی)
- ثبت، محاسبه، گزارش ماهيانه و ساليانه مرخصی های کارکنان دانشکده