نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
  آقای قاسم بابائي شلمانی
سمت: حسابدار
شماره تماس : 61117422
دورنگار: -
رايانامه : -
اتاق: 329 طبقه سوم
انجام امور مربوطه به حقوق و دستمزد، بيمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و بازنشستگی، ورود اطلاعات احکام، تنظيم قراردادها و ...
  آقای مهدی صفرزاده
سمت: کارپرداز
شماره تماس : 61117421 – 7422 6111
دورنگار: -
رايانامه : -
اتاق: 329 طبقه سوم
خريد لوازم اداری همکاران و دانشکده، پرداختی های مربوط به همکاران و افراد بیرون از دانشکده و ...