نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
  خانم سميه مختاری
سمت: مسئول اداره رفاه كاركنان دانشكده
شماره تماس: 88288603 - 61117415
دورنگار: 88288603
رايانامه : mokhtari_59@yahoo.com
اتاق: 220 طبقه دوم
انجام امور مربوط به وام تجارت، بيمه طلايي، خزرآباد ساری، توزيع اقلام مختلف، فرزندان ممتاز، وام ضروری، جشن، آرم طرح ترافيک

فرم های امور رفاهی

اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه تهران