معاون : آقای دکتر محمد جوادی پور
مسئول دفتر : خانم ابراهیمی
تلفن : 61117419
دورنگار : 88259379
طبقه سوم - اتاق 328
رایانامه معاونت:


معرفی معاونت :

  • کسب خط مشی و همکاری با رياست دانشکده در اجرای هر چه بهتر وظايف به منظور نيل به اهداف اجرائي دانشکده.
  • برنامه ريزی ، هدايت و کنترل واحدهای تحت سرپرستی به منظور حسن اجرای وظايف محوله.
  • نظارت بر حسن اجرای بودجه از طريق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يک از واحدها.
  • طراحی و سازماندهی واحدها، تنظيم شرح وظايف، ايجاد و اداره نظام سازمانی و تشکيلاتی و بررسی در مورد روشهای جاری به منظور بهبود آنها.
  • ايجاد هماهنگی لازم بين واحدهای تابعه در جهت ارتقاء سطح کمی و کيفی راندمان کار پرسنل.
  • نظارت بر ارائه خدمات پشتيبانی.
  • شرکت در جلسات و شوراها جهت اظهار نظر در موارد مربوط. نظارت، کنترل و رسيدگی به نحوه کار شرکت های خدماتی.
  • نظارت، کنترل و امضاء اسناد مالی و تعهد آور.
  • بررسی اموال و موجودی های نقدی و جنسی دانشکده از طريق کنترل دفاتر و انبارگردانی. انجام ساير اموری که از طرف رياست دانشکده محول می گردد