برنامه درسی سال تحصيلي 95-94 نيمسال اول گروه روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي

درسها و گرایشها :

مقطع تحصیلی گرایشها
کارشناسی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی برنامه ترم بندی شده
کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی برنامه ترم بندی شده
دکتری تخصصی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی برنامه ترم بندی شده