کارگاه اریگامی

به همت انجمن علمی تکنولوژی آموزشی کارگاه اریگامی ( کار با کاغذ)در 4 اسفند 93برگزار گردید. دربخشی از این کارگاه که در محوطه دانشکده برگزار گردید . شرکت کنندگان در کارگاه، به مناسبت هشتادمین سال تصویب قانون تأسیس دانشگاه تهران با کاغذهای رنگی، آرم مربوط به این مناسبت را ساختند.