مدیران اسبق معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


خانم دکتر رضوان حکیم زاده (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

آقای دکتر میر کمالی از سال 1385 تا سال 1391

آقای دکتر احمد به پژوه (معاون تحصیلات تکمیلی)

آقای دکتر بیژن گیلانی (معاون آموزشی)

آقای دکتر حری (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

آقای دکتر رضا کرمی نوری (معاون تحصیلات تکمیلی)

آقای دکتر هادی بهرامی احسان (معاون آموزشی)

خانم دکتر الهه حجازی(معاون آموزشی)

آقای دکتر خدایار ابیلی (معاون تحصیلات تکمیلی)

آقای دکتر نوروزعلی کرمدوست (معاون آموزشی)