نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
آقای محمد نیک شعار
سمت: رئيس اداره آموزش و تحصيلات تکميلي
شماره تماس : 61117576 - 61117522-61117524-88257435
دورنگار :88259417
رایانامه :
اتاق : 103 طبقه همکف ساختمان شمالی
نظارت بر كليه امور آموزشي دوره كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي، سرپرست دوره هاي مجازي و آزاد، دبير كميته ترفيعات، مسئول امور حق التدريس دانشكده، كارشناس معين استعداد درخشان، دبير شوراي عمومي دانشكده
  خانم الهه حقاني
سمت: کارشناس آموزش و تحصيلات تکميلي
شماره تماس : 61117469
دورنگار : -
رایانامه : -
اتاق : 234 طبقه دوم
كارشناس دوره كارشناسي ارشد مجازي رشته های روانشناسي عمومي، روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، آموزش بزرگسالان، تحقيقات آموزشي، مديريت آموزشي، و تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش و مشاركت در برگزاری امتحانات روزانه و مجازی و ...
  خانم خدیجه بابايي
سمت : کارشناس آموزش و تحصيلات تکميلي
شماره تماس : 61117529
دورنگار : -
رایانامه : -
اتاق : 1/101 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی)
كارشناس رشته های مديريت آموزشي و برنامه ريزي آموزشي دوره كارشناسي ارشد (روزانه + نوبت دوم + فرهنگيان)، مديريت آموزشي و آموزش عالي دوره دكتري، مشاركت در برگزاري امتحانات و ...
  خانم زهرا رهنما
سمت: کارشناس آموزش و تحصيلات تکميلي
شماره تماس : 61117577
دورنگار: -
رایانامه : -
اتاق : 101 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی)
كارشناس رشته های برنامه ريزي درسی، آموزش بزرگسالان و تحقيقات آموزشي دوره كارشناسي ارشد (روزانه+ نوبت دوم+ فرهنگيان)؛ كارشناس رشته های برنامه ريزي درسي و سنجش آموزش دوره دكتري، مشاركت در برگزاري امتحانات و ...
  خانم اعظم خانجاني
سمت: کارشناس آموزش و تحصيلات تکميلي
شماره تماس : 61117520
دورنگار : -
رایانامه : -
اتاق: 101 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی)
كارشناس رشته روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي دوره كارشناسي، دوره ارشد (روزانه + نوبت دوم + فرهنگيان) و دوره دكتري، مشاركت در برگزاري امتحانات و ...
خانم آتوسامحمدي
سمت: کارشناس آموزش و تحصيلات تکميلي
شماره تماس : 61117547
دورنگار : -
رایانامه : -
اتاق: 1/101 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی)
كارشناس رشته های مشاوره و راهنمايي دوره كارشناسي؛ مشاوره خانواده، مشاوره مدرسه و روانشناسي تربيتي دوره كارشناسي ارشد (روزانه + نوبت دوم + فرهنگيان)؛ روانشناسي تربيتي و روانشناسي عمومي دوره دكتري، مشاركت در برگزاري امتحانات و ...
خانم کتایون ميداني پور
سمت: کارشناس آموزش و تحصيلات تکميلي
شماره تماس : 61117532
دورنگار :
رایانامه :
اتاق: 1/101 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی)
كارشناس رشته های تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دوره كارشناسي ارشد و فلسفه تعليم و تربيت دوره دكتري (روزانه + نوبت دوم + فرهنگيان)،كارشناس رشته تكنولوژی آموزشی، كارشناس امور بازنگري رشته ها،دبیر جلسات معاونت آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری، مشاركت در برگزاري امتحانات و ...
  خانم فاطمه کمالپور
سمت: کاربر سيستم
شماره تماس : 61117573
دورنگار : -
رایانامه : -
اتاق : 102 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی)
كاربر خدمات آموزشي رشته هاي مربوط به كارشناسان: خانم رهنما، خانم بابايي، خانم ميداني پور، خانم خانجاني، مشاركت در امتحانات و ...
  خانم زهرا جزء عبهري
سمت : کاربر سيستم
شماره تماس : 61117574
دورنگار : -
رايانامه : -
اتاق : 102 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی)
كاربر خدمات آموزشي رشته هاي مربوط كارشناسان: خانم محمدي، خانم داستاني، خانم اعجازي، كارشناس دروس عمومي، مشاركت در ا متحانات و ...
  خانم سهیلا احمدخان بيگي
سمت : مسئول دفتر
شماره تماس : 61117576 - 61117522-61117524-88257435
دورنگار : - 88259417
رايانامه : -
اتاق: 103 طبقه همکف ساختمان شمالی
دريافت و ارسال كليه مكاتبات مقطع کارشناسی، كارشناسي ارشد و دكتري، ايجاد هماهنگي و برنامه ريزي دفتر، تنظيم جلسات دفاع و آماده سازي صورتجلسات، پاسخگويي حضوري و تلفني به مراجعين، مشاركت در امتحانات ، تنظيم و هماهنگي جلسات، ثبت نام از دانشجويان مهمان تكدرس و ...
  خانم مریم اعجازي
سمت : کارشناس آموزش مجازی
شماره تماس: 61117516
دورنگار : 88259417
رايانامه : -
اتاق: 248 سالن طبقه اول
كارشناس دوره كارشناسي ارشد مجازي رشته های روانشناسي عمومي، روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، آموزش بزرگسالان، تحقيقات آموزشي، مديريت آموزشي، و تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش و مشاركت در برگزاری امتحانات روزانه و مجازی و ...؛ کاربر سیستم، پيگيري امور داوري ها و تهيه گزارش ماهيانه، مشاركت در امتحانات و ...
آقای رضا پیروی
سمت: بایگان آموزش و تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: 61117536
دورنگار: -
رايانامه : -
اتاق: 107 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی) – بایگانی راکد
حضور و غياب كلاس هاي درسی، تهيه گزارش مربوط به غيبت اساتید و ارسال به گروههاي آموزشي، تهيه گزارشات مربوط به كلاس هاي جبراني، انجام امور مربوط به بايگاني راكد و جاری، مشاركت در برگزاري امتحانات و ...