نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
  خانم الهه حقاني
سمت: کارشناس آموزش و تحصيلات تکميلي
شماره تماس : 61117469
دورنگار : -
رایانامه : -
اتاق : 234 طبقه دوم
كارشناس دوره كارشناسي ارشد مجازي رشته های روانشناسي عمومي، روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، آموزش بزرگسالان، تحقيقات آموزشي، مديريت آموزشي، و تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش و مشاركت در برگزاری امتحانات روزانه و مجازی و ...
  خانم مریم اعجازي
سمت : کارشناس آموزش مجازی
شماره تماس: 61117516
دورنگار : 88259417
رايانامه : -
اتاق: 248 سالن طبقه اول
كارشناس دوره كارشناسي ارشد مجازي رشته های روانشناسي عمومي، روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، آموزش بزرگسالان، تحقيقات آموزشي، مديريت آموزشي، و تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش و مشاركت در برگزاری امتحانات روزانه و مجازی و ...؛ کاربر سیستم، پيگيري امور داوري ها و تهيه گزارش ماهيانه، مشاركت در امتحانات و ...