نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
  خانم خدیجه بابايي
سمت : کارشناس آموزش و تحصيلات تکميلي
شماره تماس : 61117529
دورنگار : -
رایانامه : -
اتاق : 1/101 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی)
كارشناس رشته های مديريت آموزشي و برنامه ريزي آموزشي دوره كارشناسي ارشد (روزانه + نوبت دوم + فرهنگيان)، مديريت آموزشي و آموزش عالي دوره دكتري، مشاركت در برگزاري امتحانات و ...
  خانم زهرا رهنما
سمت: کارشناس آموزش و تحصيلات تکميلي
شماره تماس : 61117577
دورنگار: -
رایانامه : -
اتاق : 101 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی)
كارشناس رشته های برنامه ريزي درسی، آموزش بزرگسالان و تحقيقات آموزشي دوره كارشناسي ارشد (روزانه+ نوبت دوم+ فرهنگيان)؛ كارشناس رشته های برنامه ريزي درسي و سنجش آموزش دوره دكتري، مشاركت در برگزاري امتحانات و ...
  خانم اعظم خانجاني
سمت: کارشناس آموزش و تحصيلات تکميلي
شماره تماس : 61117520
دورنگار : -
رایانامه : -
اتاق: 101 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی)
كارشناس رشته روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي دوره كارشناسي، دوره ارشد (روزانه + نوبت دوم + فرهنگيان) و دوره دكتري، مشاركت در برگزاري امتحانات و ...
خانم فاطمه سعادتی
سمت : کارشناس آموزش
شماره تماس : 61117584
دورنگار : -
رایانامه : -
اتاق : 102 طبقه همکف ساختمان شمالی
كارشناس رشته های دوره كارشناسي روانشناسي باليني؛ دوره كارشناسي ارشد روانشناسي باليني و عمومي (روزانه + نوبت دوم + فرهنگيان) و مشاركت در برگزاري امتحانات و ...
خانم آتوسامحمدي
سمت: کارشناس آموزش و تحصيلات تکميلي
شماره تماس : 61117547
دورنگار : -
رایانامه : -
اتاق: 1/101 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی)
كارشناس رشته های مشاوره و راهنمايي دوره كارشناسي؛ مشاوره خانواده، مشاوره مدرسه و روانشناسي تربيتي دوره كارشناسي ارشد (روزانه + نوبت دوم + فرهنگيان)؛ روانشناسي تربيتي و روانشناسي عمومي دوره دكتري، مشاركت در برگزاري امتحانات و ...
خانم کتایون ميداني پور
سمت: کارشناس آموزش و تحصيلات تکميلي
شماره تماس : 61117532
دورنگار :
رایانامه :
اتاق: 1/101 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی)
كارشناس رشته های تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دوره كارشناسي ارشد و فلسفه تعليم و تربيت دوره دكتري (روزانه + نوبت دوم + فرهنگيان)،كارشناس رشته تكنولوژی آموزشی، كارشناس امور بازنگري رشته ها،دبیر جلسات معاونت آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری، مشاركت در برگزاري امتحانات و ...