نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
  خانم سهیلا احمدخان بيگي
سمت : مسئول دفتر
شماره تماس : 61117576 - 61117522-61117524-88257435
دورنگار : - 88259417
رايانامه : -
اتاق: 103 طبقه همکف ساختمان شمالی
دريافت و ارسال كليه مكاتبات مقطع کارشناسی، كارشناسي ارشد و دكتري، ايجاد هماهنگي و برنامه ريزي دفتر، تنظيم جلسات دفاع و آماده سازي صورتجلسات، پاسخگويي حضوري و تلفني به مراجعين، مشاركت در امتحانات ، تنظيم و هماهنگي جلسات، ثبت نام از دانشجويان مهمان تكدرس و ...