نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
آقای محمد نیک شعار
سمت: رئيس اداره آموزش و تحصيلات تکميلي
تلفن : 61117576 - 61117522-61117524-88257435
دورنگار :88259417
رایانامه :
اتاق : 103 طبقه همکف ساختمان شمالی
نظارت بر كليه امور آموزشي دوره كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي، سرپرست دوره هاي مجازي و آزاد، دبير كميته ترفيعات، مسئول امور حق التدريس دانشكده، كارشناس معين استعداد درخشان، دبير شوراي عمومي دانشكده