درختکاری در دانشکده
همزمان با هفته درختکاری ، 20 اصله نهال در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی کاشته شد. به پیشنهاد انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی روز دوشنبه 18 اسفند 93 با حضور معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده و شهردار ناحیه3 منطقه2 بیست اصله درخت میوه که اهدایی شهرداری بود با همکاری تعدادی از دانشجویان و کارکنان در فضاهای خالی دانشکده کاشته شد.