جلسه معارفه با دانشجویان جدیدالورود

از دانشجویان جدیدالورود رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دعوت می شود در جلسه معارفه با حضور اعضای محترم هیات علمی گروه، روز دوشنبه مورخ 94/06/30 در اتاق 234 ، ساعت 12-11صبح حضور بهم رسانند.

اطلاعيه هاي دفاع گروه مديريت و برنامه ريزي

جلسه معارفه با دانشجویان جدیدالورود

از دانشجویان جدیدالورود رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در همه مقاطع دعوت می شود در جلسه معارفه با حضور اعضای محترم هیات علمی گروه، روز دوشنبه مورخ93/07/07 در اتاق 234 ، طبق برنامه ذیل حضور بهم رسانند.

مقطع کارشناسی : ساعت 11-10
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری : ساعت 12-11