فعالیت های ممتاز گروه
از جمله فعالیت های برجسته گروه که در سطح دانشگاه و حتی در سطح کشور ممتاز است، می توان به اجرای ارزیابی درونی در سال 1385 و ارزیابی برونی در سال 1388 اشاره کرد. در واقع، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران اولین گروه آموزشی در سطح کشور است كه ارزیابی درونی و برونی را انجام داده است. گزارش های مربوط به این ارزیابی ها در لینک های ذیر قابل مشاهده است:

  • گزارش ارزیابی درونی
  • گزارش ارزیابی بیرونی