برنامه درسی سال تحصيلي 95-94 نيمسال اول گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي

مقطع تحصیلی رشته و گرایشها
کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی :برنامه ترم بندی شده دروس
کارشناسی ارشد (4 گروه) مدیریت و برنامه ریزی آموزشی : برنامه ترم بندی شده دروس- دروس پیشنیاز
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی(فرهنگیان) : برنامه ترم بندی شده دروس
برنامه ریزی آموزشی : برنامه ترم بندی شده دروس
برنامه ریزی آموزشی (فرهنگیان): برنامه ترم بندی شده دروس
دکترای تخصصی (دو رشته: آموزش عالي و مديريت آموزشي) مدیریت آموزشی : درسهای مربوطه
آموزش عالي؛ گرايش مدیریت آموزش عالی : درسهای مربوطه
آموزش عالي؛ گرايش اقتصاد آموزش عالی : درسهای مربوطه