نام و نام خانوادگی رتبه علمی
رشته تحصیلی
علایق پژوهشی
دکتر خدایارابیلی دانشیار

مدیریت منابع انسانی ، توسعه هیأت علمی دانشگاه ­ها ، ارزشیابی عملکرد فردی و سازمانی در آموزش عالی ، روش تحقیق کیفی

تلفن :61117414
رایانامه : abili@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر عباس بازرگان استاد

سنجش و ارزیابی در نظام­های آموزشی توسعه آموزش و یادگیری الکترونیکی کیفیت آموزش عالی توسعه حرفه­ای هیأت علمی

تلفن :61117538
رایانامه : abazarga@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری
دکتر جواد پورکریمی استادیار

توسعه منابع انسانی با تاکید بر توسعه اعضای هیات علمی (FD), آموزش سازمانی با تاکید بر CBT, روش شناسی تحقیق - کمی و کیفی, آمار کاربردی

تلفن : 61117405
رایانامه : jpkarimi@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر سید کمال خرازی استاد

فناوری اطلاعات و مدیریت آموزشی نگرش سیستمی و آموزش و پرورش مدیریت آموزش مجازی نظریه های جدید سازمان و مدیریت روان شناسی مدیریت علوم شناختی و مدیریت آموزشی

تلفن : 61117459
رایانامه : kharrazi@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری
دکتر میترا عزتی استادیار

مدیریت منابع انسانی, برنامه ریزی آموزشی, تحقیق کیفی

تلفن : 61117538
رایانامه : ezati.m@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

محمدرضا کرامتی دانشیار

برنامه­ریزی آموزشی برنامه­ریزی استراتژیک در آموزش یادگیری مشارکتی آموزش عالی مهارت­های زندگی

تلفن :61117408
رایانامه : mkeramaty@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری
دکتر سید محمد میرکمالی استاد

تغییر، خلاقیت و نوآوری تعالی سازمانی رفتار سازمانی فلسفه مدیریت رهبری و قدرت در مدیریت دانش حرفه­ای آموزش و بهسازی منابع انسانی

تلفن :61117448
رایانامه : mkamali@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر ابوالقاسم نادری دانشیار

اقتصاد آموزش مالیه آموزش و بودجه­ریزی توسعه سرمایه انسانی اقتصاد شناختی تحلیل های چندسطحی برنامه­ریزی و سیاست­گذاری آموزشی

تلفن :61117448
رایانامه : anadery@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری - تارنمای شخصی

دکتر فاطمه نارنجی ثانی استادیار

- مدیریت دانش در آموزش عالی
- یادگیری الکترونیکی
- روش های تحقیق کمی, کیفی و آمیخته
-آموزش عالی ناب
- مدیریت سرمایه های انسانی در سازمان

تلفن :
رایانامه : ffnarenji@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر مظفرالدین واعظی استادیار

مدیریت آموزشی(آموزش عالی- آموزش و پرورش) نظارت و راهنمایی تعلیماتی(آموزش)- مولفه های مربوط رشد کارکنان جهانی سازی و تحولات آموزشی مربوط به آن

تلفن :61117449
رایانامه : mzvaezi@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری