مدیریت : آقای دکتر خدایار ابیلی
مسئول امور آموزشی و دفتری گروه : خانم علی مددی
دورنگار : 88288608
تلفن : 61117414
شماره اتاق : 324
رایانامه گروه:

معرفی گروه :
گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشی دانشگاه تهران به عنوان يک گروه آموزشي مستقل در سال تحصيلي 1366 به ساير گروه هاي آموزشي دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي اضافه شد و از همان سال شروع به پذيرش دانشجو در سطح كارشناسي نمود. در سال 1369 دوره كارشناسي ارشد مديريت آموزشي و سپس دوره كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي داير گرديد. اولين گروه دانشجويان دوره دكتري مديريت آموزشي در سال 1381 جذب گروه شدند و در سال 1388 دانشجویان اولين دوره دكتري آموزش عالي تحصيل خود را آغاز كردند. پس از آن چندین دوره ديگر نيز دانشجويان دكتري در دو رشته مذكور پذيرش شده است. چشم‌انداز گروه بر مبناي اطلاعات حاصل از ارزيابي دروني و بيروني، گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي پيش نويس برنامه استراتژيك خود را در سال 1389 تهيه نمود. در اين برنامه چشم انداز گروه اين گونه بيان شده است:

  • پيشرو گروه هاي آموزشي مديريت و برنامه ريزي آموزشي در ايران و منطقه.
  • تربيت نيروي انساني متخصص و كارآزموده و همچنين توليد، ‌نشر و به كارگيري دانش جهت توسعه و بهبود كيفيت آموزش در چارچوب برنامه هاي توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور.

از آنجا كه رسالت گروه در راستاي ارائه برنامه هاي مديريت آموزشي، برنامه ريزي آموزشي و آموزش عالي در كشور است، گروه درصدد است كه علاوه بر تربيت نيروي انساني مورد نياز جامعه، نقش پيشگامي نيز در ارتقاء سطح علمي جامعه ايفا نمايد.