مدیران اسبق دانشکده
مدیران اسبق دانشکده

آقای دکتربهرامی احسان

ریاست دانشکده از سال 1391 تا سال 1394

آقای دکتر افروز

ریاست دانشکده از سال 1383 تا سال 1391