نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
آقای دکتر خدایار ابیلی
سمت : مشاور رئیس در حوزه پژوهشهای كاربردی
شماره تماس : 61117414
دورنگار : 88254734
رایانامه :
اتاق :
مشاور رئیس در حوزه پژوهشهای كاربردی
آقای دکتر سعید پورنقاش تهرانی
سمت : مشاور رئیس در امور بین الملل
شماره تماس : 61117478
دورنگار : 88254734
رایانامه :
اتاق :
مشاور رئیس در امور بین الملل
  خانم فردوسی زاده
سمت : مسئول دفتر
شماره تماس : 5 - 88250062
دورنگار : 88254734
رایانامه :
اتاق : 311 طبقه سوم جدید(جنوبی)

مسئول دفتر ریاست دانشکده،
آقای علی اکبر حدادی
سمت : سرپرست روابط عمومی
شماره تماس : 61117546
دورنگار : 88259420
ارتباط با ساعد
رایانامه : yamola280@yahoo.com
اتاق : 105 طبقه اول قدیم (شمالی)
تهیه و تنظیم اطلاعات و مطالب وب سایت، خبرنامه (خبرها و نظرها)، نظر سنجی از اساتید، کارکنان و دانشجویان درباره دانشکده، مجوز نصب پوستر در دانشکده، و ...
  خانم ناهید غرقی
سمت : کارشناس امور بین الملل
شماره تماس : 61117426
دورنگار :
رایانامه :
طبقه سوم اتاق
انجام امور مربوط به حضور اساتید در همایشها و سخنرانی ها و كنفرانس های خارج از كشور
    خانم  مهندس زهرا نوروزی
سمت : سرپرست خدمات انفورماتیک
شماره تماس : 61117562
دورنگار : 88254734
salome.noruzi@ut.ac.ir :رایانامه
اتاق: طبقه سوم ساختمان جنوبی جدید
   انجام امور نرم افزاری و سخت افزاری، پشتیبانی شبکه و رسیدگی به امور انفورماتیکی دانشجویان
   خانم نینا مجد
سمت : مسئول سایت دانشجویان
شماره تماس :  61117498
: دورنگار
: رایانامه
اتاق : 129 طبقه اول ساختمان جنوبی