مقالات انگلیسی چاپ شده در نشریات و ژورنالهای بین المللی

Authors Title Journal name Vol. No. Issue No. Page No. Year
Mohammad Khodayarifard; Bagher GhobariBonab; Saeed Akbari ZardKhaneh; Enayatollah Zamanpour; Saeid Zandi; Mariam Derakhshan Positive Psychology from Islamic Perspective; International Journal of Behavioral Science 2 10 1-7 2016
Mohammad Khodayarifard; Alfred Pritz; Alimohammad Goodarszi Cognitive-Behavioural Family Therapy of the Adolescent Depression (A Case Study) International Journal of Psychotherapy 20 1 66-79 2015
Abdollah Khorami-Markani; Farideh Yaghmaie; Mohammad Khodayarifard; Hamid Alavimajd Oncology Nurses Spiritual Health Experience: A Qualitative Content Analysis Basic & Clinical Cancer Research 7 1 24-34 2015
Khodayarifard, M
Ramezanzadeh,s
Khalili,s
Mohammadi,P
The Impact of Learning Skills Instruction on Emotional Intelligence Procedia- social and Behavioral sciences 1 1 27-35 2014
Mohammad Khodayarifard, Farnaz Holekian Family therapy on a mentally-retarded child with precocious puberty (Case report) International Journal of Psychology and Behavioral Research 1 3 376-381 2014
Khodayarifard,
M. Pritz.A
Alavi, S.
A Case Study of Cognitive-behavior Therapy in Iran: Treatment of  Sexual Masochism along with Co-morbid Disorders in a Collectivist Society International Journal of Psychotherapy 17 1 53-63 2013
Khodayarifard, Mohammad,
fatemi, Sayyed Mohsen
Combination of Spirituality and Cognitive-Behavioral Family Therapy on Treatment of Generalized Anxiety Disorders Psychology 4 4 427-432 2013
Khodayarifard, Mohammad Cognitive- Behavioral Therapy of    Bipolar Depressive (Manic-depressive): A case study Psychology & Behavioral Sciences 1 12 1 2013
Khodayarifard, Mohammad,
Shababi, Rouholleh,
Akbari Zardkhaneh, Saeed
Religiosity, Self control and Substance Abuse Procedio- social and Behavioral sciences 1 1   2013
khorami Markani, Abdolah Khodayarifard, Mohammad, Yaghmaei, Farideh Spirituality as experienced by Muslim oncology nurses in Iran British Journal of Nursing Vol.21 16 20-25 2013
Khodayarifard, M.
Spielberger, C.D.
Gholamali Lavasani, M.
Akbari Zaedkhaneh, S
Psychometric Properties of Farsi Version of the Spielberger’s State- Trait Anger Expression Inventory-2 (FSTAXI-2) Procedia, Social and Behavioral Sciences 1 1 325-329 2013
Khodayarifard, M.
Ghobari-Banab, B.
Shokoohi-Yekta, M.
Naghi Faghihi, A.
Beh-Pajooh, A.
Afrooz, G-A.
Abedini, Y.
Paknejad, M
Developing a Religiosity Scale for Iranian College Student Procedia, Social and Behavioral Sciences 1 1 432-435 2013
Sanamnejad, G.
Pashavi, G.
Oftadeltal, M.
Ostadhasanloo,
H. Khodayarifard, M.
Aryan. K.
Farahani, H
Emotional intelligence and self- concept in people with and without failure in love Social and Behavioral Sciences 30   1447-1451 2011
Khodayarifard, Mohammad
McClenon, James
Family Therapy in Iran A Case study of Obsessive-Compulsive Disorder Journal of Multicultural and Development Vol. 39 2 78- 89 2011
Khodayarifard, M.
Shokohi Yekta, M
Gregory E.Hamot
 Effect of Individual and Group Cognitive – Behavioral Therapy for Male Prisoners in Iran International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology Vol.154 5 743-755 2011
Khodayarifard, M.,
McClenon, J., Pritz, A.,
Parand, A.
 Specific phobia treatment through cognitive-behavioral family therapy:
Iranian case study
International Journal of Psychotherapy 14 2 28-36 2010  
 Mohammad Khodayarifard,
Alfred Pritz Golrokh Ebadi
Mohsen Paknejad
The Relation of the Shahed Students Perception of their Campus Environment and Individual and Familial Characteristics with social adjustments   World Journal
Psychotherapy
3 1 207-212  
2010
Mohammad Khodayarifard Cognitive-Behavioral couple therapy of drag-abuse in Iran Procedia Social Sciences 5 1 707-710 2010
Mohammad Khodayarifard, Thomas m. Brinthaupt.
Mark h. Anshel
Relationships of parents and childs general attributional styles to academic performance   Journal of Social psychology of education  13 11218 351-365  2010
Mohammad Khodayarifard,
Abbas Rahiminezhad
Alfred Pritz,
Golrokh Ebadi Far
  Effective Factors in the Social Adjustment of Shahed and non-Shahed University Students  International Journal of Psychotherapy  14 1 62-75 2010  
 
Khodayarifard, M.
McClenon
   Evaluating Secondary Trauma: Social Adjustment, Father-offspring Relationship, and Religiosity of Students in Tehran Journal of Loss and Trauma
15 1  43-53 2010
Khodayarifard, M.,
Pritz, A.,
Khodayarifard S
Integrated Psychodynamic Therapy Of Panic Disorder: A Case Study International Journal of Psychotherapy 13 1  49-62 2009
 Khodayarifard, M.,
Pritz, A.,
Khodayarifard, S.
 The impact of Group and Individual Cognitive- Behavioral Intervention on mental Health State of Male Prisoners    International Journal of Psychotherapy  12 2     50- 66  2008
Khodayarifard, M.,
Cognitive- Behavioral Couple Therapy in Treatment of Alcoholism
(A Case Study)
World Journal of Psychotherapy 1 1 227- 233   2008
Khodayarifard, M.,
Pritz, A.,
Mohammadi, M R
Cognitive-Behavior Therapy with Emphasis on Spirituality in Treating Transsexuals: Case Study    
World Journal of Psychotherapy
 1 218- 226  2008
Khodayarifard, M.,
Rehm, L. P.
Khodayarifard, S.
  Psychotherapy in Iran: A case study of Cognitive-Behavioral family therapy for Mrs. A  Journal of clinical psychology  8 63   745-753   2007
 
Khodayarifard, M.
Applying cognitive-behavioral family therapy combined with chiropractic therapy in treatment of psychosomatic disorders     The XV International Congress of the International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology-ISPOG
 H513C   299-304   2007
 
Khodayarifard, M.
Anshel, M., &
Brinthaupt, T
Relationships Between Attributional Style and Trait Anxiety for Preadolescent Australian Boys and Girls Australian Journal Of Educational & Developmental Psychology     Vol. 6 26-38    2006
Khodayarifard, M. Differences Between Males and Females from English – Speaking and Non-English-Speaking Families on their Attributional Style and Anxiety. Journal of Psychological Science   Vol. 1 2   202-223     2002
 
Khodayarifard, M.
  Investigating children's attributional style and anxiety, as a function of parents attributional style, anxiety, occupation and education     
Journal of Psychology and Education  
Vol. 4   1-25     2002
 
Khodayarifard, M.
 Comparison of Boys and Girls from English-speaking and Non English-Speaking Families on their Attributional style, Anxiety, and Academic performance Journal of Psychological Research     Vol. 1 1& 2    92-113     2001


مقالات فارسی چاپ شده در نشریات و ژورنالهای داخلی

مقالات منشر شده فارسی
نويسنده‌(گان) عنوان مقاله نام نشريه سال، دوره يا جلد شماره صفحه سال چاپ
محمد خداياري فرد ، سعيد اكبري زردخانه، باقر غباري بناب ، محسن شكوهي يكتا ، غلامعلی افروز، علینقی فقیهی، بهروز طهماسب کاظمی، سعید زندی اثر بخشی برنامه تعاملی مهارتهای زندگی مبتنی بر آموزه های دینی بر دینداری دانشجویان : مطالعه مقدماتی پژوهشنامه روان شناسی اسلامی سال دوم ، بهار 95 1 9-31 1395
محمد خداياري فرد ، سعيد اكبري زردخانه، محسن پاکنژاد باقر غباري بناب ، محسن شكوهي يكتا ، علي نقي فقيهي، غلامعلي افروز عباس رحیمی نژاد، مسعود آذربايجا ، خسرو باقري نوع پرست، آر. بي، نرسيسيانس، يونس حمامي لاله زار، شيوا خليلی، سيدحسين سراج زاده يونس نوربخش، سيد محسن فاطمي، حمید کثیری، زهرا قیامی، رضا پورحسین، حیدرعلی هومن ساخت مقياس بين المللي دينداري با رويکرد مقايسة بين فرهنگي مجله روانشناسی سال بیستم 1 3-20 1395
محمد خدایاری فرد،
الهه حجازی،
ناهید حسینی نژاد
اثربخشی مشاوره شناختی– رفتاری مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودکارآمدی و رضایت زناشویی زنان وابسته به سوء مصرف مواد پژوهش های کاربردی روانشناختی سال ششم 2 61-75 1394
محمد خدایاری فرد، مریم صیاد شیرازی اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی– رفتاری بر اختلال شخصیت خودشیفته: مطالعۀ موردی رویش روانشناسی 4 10 25-40 1394
محمد خدایاری فرد،
باقر غباری بناب، سعید اکبری زردخانه
عنایت اله زمانپور، مریم درخشان،
سمیرالسّادات موسوی
مقياس مثبت‌نگري ایرانیان: ساخت و استاندارد سازی پژوهش های کاربردی روانشناختی 5 4 103-130 1393
محمد خدایاری فرد،
سعید اکبری زردخانه
شیرین زینالی
مقياس ابعاد علائم وسواس بی-اختیاری: انطباق¬سازی نسخة فارسی (DOCS- F) مجله علوم رفتاری 7 14 379-388 1392
عباس رحيمي‌نژاد
محمد خدایاری فرد،
ياسمين عابديني
محسن پاک‌نژاد،
رابطه ادراک دانشجويان شاهد از جو تحصیلی دانشگاه، ويژگي‌هاي فردي و خانوادگي آن‌ها با سازگاري اجتماعي روانشناسی بالینی و شخصیت دو فصلنامۀ علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد 20 9 93-85 1392
عبدالله خرمی
فریدۀ یغمایی،
محمد خدایاری فرد،
حمید علوی مجد
مقیاسی روا و پایا برای سنجش نگرش به انجام مراقبت معنوی پرستاران انکولوژی: طراحی و روان سنجی فصلنامه پایش 12 4 393-402 1392
محمد خداياری فرد،
محسن پاک نژاد،
باقر غباری بناب ،
سیدکمال خرازی،
بهروز طهماسب کاظمی
طراحی برنامه تعاملی روانی- اجتماعی باورها و رفتارهای دينی دانشجويان بر اساس رويکرد شناختی رفتاری فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي 4 2 1-19 1392
محمد خدایاری‌فرد،
باقر غباری‌بناب ،
عنایت‌اله زمانپور،
مریم درخشان،
سعید اکبری زردخانه،
سمیرا‌ السادات موسوی،
مثبت‌ نگري: تلاشي براي تدوين الگویی ایرانی- اسلامی فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي 3 4 91-112 1391
خدایاری فرد، محمد،
احمدپور داریانی، محمود،
هدهدی، بهزاد، مومنی، لیلا
بررسی رابطه ی دینداری با موفقیت کارآفرینان ایرانی فصلنامه توسعه کارآفرینی 5 4 7-25 1391
خدایاری فرد، محمد،
عابدینی، یاسمین،
اکبری زردخانه، سعید،
شکوهی یکتا، محسن،
رستمی، رضا
اثربخشی مداخلات شناختی- رفتاری انفرادی و گروهی بر مشکلات سلامت روان و نشانگان روان شناختی زندانیان زن دوفصلنامه مشاوره کاربردی 2 2 67-61 1391
خدایاری فرد، محمد.
عابدینی، یاسمین.
شکوهی یکتا، محسن.
رستمی، رضا
خانواده درمانی معنوی- مذهبی: تاریخچه، زیربنای نظری و تجربی، اصول و فنون آن فصلنامه علمی- ترویجی و تحلیلی روان شناختی رویش 2 3 72-61 1391
خدایاری فرد، محمد،
اکبری زردخانه، سعید،
   پاک نژاد، محسن،
محمودی، مریم
وضعیت نگرش سیاسی- اجتماعی و سازگاری اجتماعی فرزندان جانبازان فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی 3 2 13-23 1391
خدایاری فرد، محمد،
منظری توکلی، وحید،
فراهانی، حجت الله
بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی هیجانی مجله روانشناسی 16 1 83-60 1391
خدایاری فرد، محمد،
عابدینی، یاسمین،
اکبری زردخانه، سعید،
شکوهی یکتا، محسن،
رستمی، رضا
اثربخشی مداخلات شناختی- رفتاری انفرادی و گروهی بر مشکلات سلامت روان و نشانگان روان شناختی زندانیان زن دوفصلنامه مشاوره کاربردی 2 2 61-72 1391
خرمی مارکانی، عبدالله،
یغمایی، فریده،
خدایاری فرد، محمد،
علوی مجد، حمید
طراحی و روان سنجی مقیاس تندرستی معنوی پرستاران انکولوژی دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 10 1 123-113 1391
خدایاری فرد، محمد،
اکبری زردخانه، سعید و
زینالی، شیرین
استاندارد سازی مقیاس خودگوئی برای جمعیت دانشجویی مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی 2 2 33-55 1390
خرمی مارکانی، عبدالله،
یغمایی، فریده،
خدایاری فرد، محمد،
علوی مجد، حمید
تجربه تندرستی معنوی پرستاران انکولوژی: تحلیل محتوای کیفی مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی و درمانی سبزوار 18 3 216-206 1390
خدایاری فرد، محمد،
زارع پور، مریم و
حجازی، الهه
اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر صمیمیت زناشویی مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 41 3 49-60 1390
خدایاری فرد، محمد،
چشمه نوشی، میترا
اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی و صمیمیت اجتماعی مجله علمی – پژوهشی روانشناسی 15 4 568-553 1390
خدایاری فرد، محمد،
میرکمالی، سیدمحمد،
افروز، غلامعلی،
پاک نژاد، محسن،
هومن، حیدرعلی،
به پژوه، احمد،
شکرکن، حسین،
حسینیان، سیمین،
یزدی، سیده منور،
غباری بناب، باقر،
شکوهی یکتا، محسن،
ربیع زاده، محمد،
فقیهی، علی نقی،
حسینی حسین آّباد، فاطمه
ویژگی های روان سنجی پرسشنامه های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران مجله دست آوردهای روان شناختی 4 2 1-18 1389
خداياري‏فرد، محمد؛
رحیمی نژاد، عباس
غباری بناب، باقر
شکوهی یکتا، محسن
فقیهی، علی نقی
آذربایجانی، مسعود
افروز، غلامعلی
هومن، حیدرعلی
منطقی، مرتضی
پاک نژاد، محسن
سراج زاده، سیدحسین
فاطمی، سید محسن
اکبری زردخانه، سعید
فرزاد، ولی اله
باقری نوعپرست، خسرو
به پژوه، احمد
بهرامی احسان، هادی
مدل سنجش دينداری و ساخت مقياس آن در سطح ملي مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی 1 1 24-1 1389
خداياري‏فرد، محمد؛
افروز، غلامعلي؛
سهرابي، فرامرز؛
اکبری زردخانه، سعيد؛
غباری بناب، باقر؛
اسماعيلي، ايرج؛
متولی خامنه، مرتضی و
احمدي، علی اصغر
مقايسه اثربخشی درمان شناختي- رفتاری انفرادی و گروهی در کاهش نشانه های روان شناختی زندانيان مجله روان شناسی و علوم تربيتي 40 2 83-71 1389
خداياري‏فرد، محمد؛
غباري‏بناب، باقر؛
شکوهي‏يکتا، محسن؛
فقيهي، علی نقی و
عابديني، ياسمين
ملاحظات روش شناختی در مطالعه دينداری مجله معارف ششم 3 13 1389
خداياري‏فرد، محمد؛
غلامعلی لواساني، مسعود؛
اکبری زردخانه، سعيد؛
لياقت، سميه
استاندارد سازی سياهه ابراز خشم صفت- حالت2 اسپيلبرگر برای دانشجويان ايراني فصلنامه توانبخشی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشي 11 1 56-47 1389
خداياري­فرد، محمد؛
يونسي، سيد جلال؛
اكبری زردخانه، سعيد؛
فقيهي، علی نقي؛
به­پژوه، احمد
اثربخشی روان درمانی شناختی- رفتاری گروهی و فردی مبتنی بر آموزه­های دينی بر ناسازگاری های روان شناختی زندانيان در زندان رجایی شهر پژوهش در سلامت روانشناختی
دانشگاه تربیت معلم
سوم 4 67-55 1388
خداياري‏فرد، محمد؛
شهابي، روح‌الله؛
اکبری زردخانه، سعيد
رابطه دينداری و خودکنترلی با گرايش به مصرف مواد در دانشجويان رفاه اجتماعي نهم 34 115-130 1388
خداياري‏فرد، محمد،
سماواتي، سيما و
اکبری زردخانه، سعيد
آماده‏ سازی مقياس نگرش مذهبی در دانش‏ آموزان دبيرستانی شهر تهران  اندیشه های نوین تربیتی 5 4 107-127 1388
خداياري‌فرد، محمد؛
اکبری زردخانه، سعيد؛ 
افروز، غلامعلي؛ ‌
احمدي، علي‌اصغر؛
اسماعيلي، ايرج؛
بشارت، محمدعلي؛
به‌پژوه، احمد؛
رستمي، رضا؛
سهرابي، فرامرز؛
شکوهی يکتا، محسن؛
عابديني، ياسمين؛
غباری بناب، باقر؛
فقيهي، علي‌نقي؛
متولي‌خامنه، مرتضی و
سيد جلال يونسي
بررسی اثربخشی روان­درمانگري
شناختي- رفتاري، گروهی و فردی زندانيان در زندان رجايی شهر
روانشناسی معاصر 4 1 28-19  1388
خداياري‏فرد، محمد و عابديني، ياسمين درمان ترکيبی شناختی ـ رفتاری و دارويی اختلال هذياني: (تك بررسي) مجله علوم روان شناختي 8 30 263-245 1388
خداياري‏فرد، محمد؛
غباري‏بناب، باقر و
شكوهي‏يكتا، محسن
بررسی تنيدگی و سبک های کنار آمدن‌ با آن در دانشجويان مجلة پژوهش‎‏های روان‏شناختي 11 3و4 44-27   1387
خداياري‏فرد، محمد؛
غباری بناب، باقر؛
شكوهی يكتا، محسن؛
فقيهي، علی نقي؛
به‌پژوه، احمد؛
افروز، غلامعلي؛
عابديني، ياسمين؛
پاک نژاد، محسن
آماده سازی مقياس سنجش دينداری  برای جمعيت دانشجويي مجله روانشناسی و علوم تربيتي 38 3 23-45 1387
خداياري‌فرد، محمد؛
عابديني، ياسمين؛
اکبری زردخانه، سعيد؛
غباری بناب، باقر؛
سهرابي، فرامرز؛ و
يونسي، سيد جلال
اثر بخشی مداخلات شناختي- رفتاری بر سلامت روان شناختی زندانيان علوم رفتاری دانشگاه بقيه الله 2 4 290-283 1387
خداياري‏فرد،‌ محمد و عابديني،‌ ياسمين گزارش موردی شناخت ـ رفتار درمانگری اختلال افسردگی دوقطبی (مانيک ـ دپرسيو) مجله روانشناسی  و علوم تربيتی دانشگاه تهران 37 3 138-121 1386
خداياري‏فرد، محمد؛
شهابي، روح‌الله؛
اکبری زردخانه، سعيد
مقايسه نگرش دينی در دانشجويان مستعد و غيرمستعد سومصرف مواد پژوهش در سلامت روانشناختي دوره اول 2 59-53 1386
خداياري‏فرد، محمد؛
صادقي، خشايار و
عابديني، ياسمين
کاربرد خانواده درمانی شناختی رفتاری همراه با کايروپراکتيک در درمان اختلالات روان تنی (عضلانی استخواني) پژوهش در سلامت روان شناختي دوره اول 1 15-5 1386
خداياري‏فرد، محمد معرفی و نقد کتاب مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 37 1 200-185 1386
خداياري‏فرد، محمد؛
رحيمی نژاد، عباس
عابديني، ياسمين؛
بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی دانشجويان شاهد و غيرشاهد مجله علوم اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه شيراز 26 3 42- 25 1386
خداياري‏فرد، محمد؛
شهابي، روح‌الله؛
اکبری زردخانه، سعيد
بررسی رابطه‌ نگرش‌ مذهبی با سازگاری زناشويي‌ مجله خانواده پژوهي دوره 3 10 620-611 1386
فقيهي، علي‌نقي؛
خداياري‌فرد، محمد؛
غباري‌بناب، باقر؛
شکوهي‌يکتا، محسن
بررسی الگوی دينداری از منظر قرآن و سنت فصلنامه انديشه دينی شيراز - 19 70-41 1385
خداياري‏فرد، محمد و عابديني، ياسمين خانواده درمانی شناختی ـ رفتاری در درمان اختلالات روان‏تني
(عضلانی استخواني)
فصلنامه روان‌شناسان ايراني سال دوم 8 285-277 1385
خداياري‏فرد، محمد؛
محمدي، محمدرضا و
پرند، اكرم
خانواده درمانی شناختی ـ رفتاری تغيير جنسيت طلبی با تاکيد بر روان درمانی معنوي: مطالعه موردي مجله علوم روانشناختي دوره پنجم 20 317-305 1385
خداياری فرد، محمد و پرند،‌ اكرم تأثير خانواده درمانی با تأكيد بر رويكرد شناختی ـ رفتاری در درمان هراس اجتماعی (مطالعه موردي) مجله روانشناسی  و علوم تربيتی دانشگاه تهران سال 35 2و1 142-123 1385
خداياري‏فرد،‌ محمد و عابديني،‌ ياسمين خانواده درمانگری شناختی ـ رفتاری در يک تک بررسی سوءاستفادة جنسی از نوجوانان مجله علوم روان‏شناختي دورة پنجم 17 34-16 بهار
1385
خداياری فرد، محمد کاربرد شناخت ـ رفتار درمانگری در درمان اختلالات روانی دوران کودکی و نوجواني  درکتاب تشخيص و درمان اختلالات روان‏شناختی کودک و نوجوان     189-145 1385
خداياري‏فرد، محمد و پرند، اكرم خانواده درمانی مبتنی بر رويکرد شناختی ـ رفتاری در اختلال افسردگی نوجواني؛ مطالعه موردي مجلة پژوهشهای روان‏شناختي دوره هشتم 3 و 4 83-62 1384
خداياري‏فرد،‌ محمد و عابديني،‌ ياسمين گزارشی از يک مورد درمان روان‏ پويشی اختلال وحشت‏زدگی با گرايش روابط موضوعی و روانشناسی  خود مجله ‌روانشناسی و علوم‌تربيتی دانشگاه تهران سال 35 2 61-39 زمستان 1384
خداياري‏فرد،‌ محمد و عابديني،‌ ياسمين گزارش کاربرد خانواده درمانگری شناختی ـ رفتاری در يک تک بررسی اختلال هويت جنسي مجله علوم روان‏شناختي دوره 4 16 322-305 1384
خداياري‏فرد، محمد گستره پژوهش‏های داخلی در زمينه ساخت مقياس‏های دينی مجموعه مقالات مبانی نظری مقياس‏های دينی (پژوهشکده حوزه و دانشگاه)     512- 449 1384
خداياري‌‏فرد، محمد؛
شكوهي‏يكتا، محسن و
غباري‏بناب‌، باقر
رابطه‌ بين‌ عوامل‌ تنشگر و نشانگان‌ تنيدگی با راه‌های مقابله‌ در دانشجويان مجلة علوم روانشناختي دوره‌ی چهارم 14 158-137 1384
خداياري‏فرد، محمد مقايسة ارتباط نگرش مذهبی و رابطة پدر فرزندی با سازگاری اجتماعی فرزندان جانباز و عادی شهر تهران مجلة روانشناسی سال هشتم 32 378-372 1383
خداياري‏فرد، محمد و پرند، اكرم درمان اختلال هراس خاص با روش خانواده درمانگری شناختی ـ رفتاری (تك بررسي) مجله علوم روان‏شناختي دورة سوم 11 237-206 1383
خداياري‏فرد، محمد و عابديني، ياسمين كاربرد شناخت ـ رفتار درمانگری اختلال شخصيت هيستريائی و پارانوئيدي
(تك بررسي)
مجله علوم روانشناختي دورة سوم 9 24-6 1383
خداياري‏فرد، محمد؛
محمدي‌، محمدرضا و
عابدينی ، ياسمين
درمان‌ شناختی ـ رفتاری ‌اختلال‌ تبدل خواهی جنسی با تأكيد بر درمان‌ معنوی
‌(بررسی موردي)
فصلنامه انديشه‌ و رفتار 9 3 21-12 1382
خداياري‏فرد، محمد مشاوره شناختی _ رفتاري كتاب جوان و آرامش روان، علي ‎نقی فقيهي، قم: پژوهشكده حوزه و دانشگاه     224-212 1382
فقيهي، علي‌تقی و خداياري‌فرد، محمد كاربرد شناخت رفتار درمانگری در درمان افسردگی با تاكيد بر ديدگاه اسلامی (مطالعه موردي) مجله پژوهش نامه سال اول 2 112-89 1382
خداياري‏فرد، محمد و عابديني‌، ياسمين كاربرد خانواده درمانگری (مبتنی بر فنون شناختی ـ رفتاري) در سه تك بررسی وسواس بي‏ اختياري مجله علوم روان‏شناختي دوره دوم 6 124-101 1382
خداياري‌‏فرد، محمد كارايی روش‌های شناخت‌ - رفتار درمانگری توأم‌ با دارو درمانی در درمان ‌اسكيزوفرني مجله‌ روانشناسی و علوم‌ تربيتي سال سي‏وسوم 1 102-77 1382
خداياري‏فرد، محمد؛
غباري‌‏بناب‌، باقر و
شكوهي‏يكتا، محسن
گذری بر سير تحول‌ تهية‌ مقياس‌ها در سنجش‌ نگرش‌ مذهبي مجلة‌ دانشكده ادبيات و علوم انساني دوره 50 و 51  162 و 163 220-203 1381
خداياري‏فرد، محمد؛
غباري‌‏بناب‌، باقر؛
فقيهي‌، علی نقی و
وحدت‌، شادي‌
روش‌ درمانی عفو با تأكيد بر ديدگاه‌ اسلامي‌
(بررسی موردي)
مجله‌ انديشه‌ و رفتار سال هشتم 1 48-31 1381
خداياري‏فرد، محمد روان‌ درمانی و معنويت؛ عبور از مرز ميان درمان و مذهب فصلنامه حوزه  و دانشگاه سال هشتم 31 161-156 1381
خداياري‏فرد، محمد و عابديني‌، ياسمين‌ مقايسه‌ كارايی روش‌های شناخت‌ رفتار درمانگری و شناخت‌ - رفتاردرمانگری توأم‌ با دارو درمانگری در مبتلايان‌ به‌ اختلال‌ وسواس‌ فكری - عملي مجله‌روانشناسی و علوم‌ تربيتی دانشگاه تهران سال‌ ششم‌ 1 179-145 1380
خداياري‏فرد، محمد؛
غباري‌‏بناب‌، باقر و
شكوهي ‏يكتا، محسن‌
گسترة‌ پژوهش‌های روانشناختی در حوزه‌ دين مجلة‌ انديشه‌ و رفتار سال‌ ششم‌ 4 53-45 1380
خداياري‏فرد، محمد كاربرد مثبت‌ نگری در روان‌ درمانگری «با تأكيد بر ديدگاه‌ اسلامي‌» مجله‌روانشناسی و علوم‌ تربيتي   5 164-141 1379
خداياري‏فرد، محمد؛
شكوهي‏يكتا، محسن‌ و
غباري‏بناب‌، باقر
آماده‌ سازی مقياس‌ نگرش‌ مذهبی دانشجويان‌ مجله‌ روانشناسي‌ سال چهارم 15 285-268 1379
خداياري‏فرد، محمد بررسی مسايل‌ تربيتی و روان‌ شناختی در نامه‌ حضرت‌ علی (ع‌) به‌ فرزندش‌ حسن‌ بن‌ علی (ع) مجموعه‌ مقالات‌ همايش‌ تربيت‌ در سيره‌ و كلام‌ امام‌ علی (ع‌). مركز مطالعات‌ تربيت‌ اسلامی قم     371-351 1379
خداياري‏فرد، محمد مقايسه سبک اسناد، اضطراب و پيشرفت تحصيلی دختران و پسران در خانواده‌های انگليسی زبان و غيرانگلسی زبان پژوهش‌های روانشناختي دوره 6 1 و 2 92 1379
خداياري‏فرد، محمد بررسی سبک اسناد و اضطراب کودکان، به عنوان تابعی از سبک اسنادي، اضطراب، شغل و سطح تحصيلات والدين مجله روانشناسی و علوم تربيتي سال 4 1 25-1 1378
خداياري‏فرد، محمد؛
غباري‏بناب‌، باقر؛
شكوهي‏يكتا، محسن‌ و
نصفت‌، مرتضي‌
تهية‌ مقياس‌ اندازه‌گيری اعتقادات‌ و نگرش‌ مذهبی دانشجويان مجموعه مقالات‌ اولين‌ همايش‌ نقش‌ دين‌ در بهداشت‌ روان‌، تهران‌: دانشگاه‌ علوم‌ پزشكی و خدمات‌ بهداشتی درمانی ايران     138-126 1376مقالات انگلیسی ارائه شده به همایشها و کنفرانسهای بین المللی

Title Congress Place Type of Presentation Cooperator Year
Toward Developing a Conceptual Framework to Explain Positive Thinking Based on Islamic View 8th World Cogress for Psychotherapy (Acian chapter) Malaysia Kuching, Sarawak Oral Bagher Ghobari Bonab, Saeed Akbari, Saeid Zandi 30th Aug 2th Sep 2015
Image of God in Children's Mind IAPR Congress International Association for Psychology of Religionn Istanbul Oral Saeed Akbari; Saeid Zandi; Zahra Astaneh August 17-20, 2015
Positive Psychology & Islamic Psychotherapy 8th World Cogress for Psychotherapy (Acian chapter) Malaysia Kuching, Sarawak Oral Bagher Ghobari Bonab, Saeed Akbari, Saeid Zandi 30th Aug 2th Sep 2015
Cognitive-Behavioral Family Therapy of the Adolescent Depression (A Case Study) World Congress for Psychotherapy Durban, South Africa Oral Alfred Pritz ;
Ali Mohammad Goodarzi
August 25-29 2014
A Case Study of Cognitive-behavior Therapy in Iran: Treatment of Sexual Masochism along with Co-morbid Disorders in a Collectivist Society World Congress for Psychotherapy Durban, South Africa Oral Alfred Pritz ;
Sepideh Alavi ;
Yasamin Abedini
August 25-29 2014
The impact of emotional regulation and social skills group instruction on emotional intelligence and self-esteem of female high school students The European Conference of Psychology & the Behavioral Sciences Brighton UK Oral Soraya Ramezanzadeh;
Shiva Khalili;
Parvin Mohammadi
July 24-27 2014
Development of  the International Scale of Religiosity: A cross cultural approach International Association for the Psychology of Religion Lausanne-
Switzerland
Oral   Khodayarifard Mohammad, 
Jr W.Hood Ralph,
Afrooz, Gholamali,
Akbari Zardkhane, Saeed,
Brinthaupt, Thom ,
Paknejad, Mohsen,
Priester, Paul E.
Fatemi, Mohsen,
Murphy, Nancey,
Ghobari Bonab Bagher,
McClenon James,
Shokohi- Yekta Mohsen,
McLean Loyola,
Khalili, Shiva,
Korner Anthony,
Pritz Alfred
August 27-30 2013
Cognitive-behavioral therapy of bipolar depressive disorder (Manic-depressive): a case study The Third Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences Osaka, Japan Oral Khodayarifard Mohammad, March
28-31 2013
Developing a Religiosity Scale for Iranian College Student World Conference on Psychology and Sociology   Antalya
Turkey
Oral Khodayarifard Mohammad,
Ghobari Bonab, Bagher,
Shokoohi Yakta,Mohsen,
Naghi faghihi, Ail,
Beh-Pajooh, Ahmad,
Afrooz, Ghoiam- Ali,
Abedini, Yasamin,
Paknejad, Mohsen
29 Nove-02 Dece 2012
The Relationship between Religiosity and Marital Satisfaction in Iranian Muslim Married Students World Conference on Psychology and Sociology Antalya
Turkey
Oral Khodayarifard Mohammad,
Akbari zardkhaneh, Saeid,
Shohobi, Ruhollah,
29 Nove-02 Dece 2012
Psychometric Properties of Farsi version of the Spielberger State-Trait Anger Expression Inventory-2 (FSTAXI-2) World Conference on Psychology and Sociology Antalya
Turkey
Oral Khodayarifard Mohammad,
Spieiberger, Charies,
Ghoiamali Lavasani, Masoud,
Akvari Zardkhaneh, Saeid
29 Nove-02 Dece 2012
The effect of group counselling with a cognitive- behavioral approach on self efficacy beliefs and goal rientation on afghan girl in Tehran students XXX International Congress
of Psychology
Cape Town, South Africa, Oral Khodayarifard Mohammad ,
Parvin Mohammadi;
Shiva
22-27
July
2012
The relation of Shahed students perception of their campus environment and individual and familial characteristics with social adjustment XXX International Congress
of Psychology
Cape Town, South Africa, Oral Khodayarifard Mohammad
Golrokh Fard Azar;
Mohsen, Paknejad;
Alfred Pritz
22-27  July
2012
Spiritual-religion family therapy and their
cultural implications
XXX International Congress
of Psychology
Cape Town, South Africa Oral Khodayarifard Mohammad;
Yasamin Abedini;
Gholam Ali Afrooz;
Sayyed Mohsen Fatemi
22-27
July
2012
Family Therapy in Iran: An OCD Case Study   6th  Word Congress for Psychotherapy Sydney Australia Oral James McClenon ،
Ali Mohammad Goodarzi
24-28
August
2011
Specific Phobia Treatment through Cognitive-Behavioral Family Therapy: Iranian Case Studies 6th  Word Congress for Psychotherapy Sydney Australia Oral James McClenon ،
Alfred Pritz ،
Akram Parand
Ali Mohammad Goodarzi
24-28
August
2011
 Cognitive-Behavioral Couple Therapy of Drug – Abuse in Iran   World Conference on Psychology, Counseling and Guidance Majesty Mirage Park Resort Hotel Antalya- Turkey Oral -  25-21
April 2010
Psychometric properties of Farsi version of the Spielbergers State-Trait Anger Expression Inventory-2 (FSTAXI-2)  The 11th European Congress of Psychology Oslo- Norway Poster - 7-10
July
2009
A Combination Of Cognitive -Behavioral Therapy and Pharmacy Therapy in Delusional Disorder: A Report Of Single Subject design(ABA TYPE) 10th international Congress of Behavioral Medicine Tokyo - Japan Oral - 27-30
August
2008
Combination of spirituality and Cognitive – Behavioral family Therapy on treatment of generalized anxiety disorder The 5th World Congress for Psychotherapy Beijing ، China Oral Sayyed Mohsen Fatemi 12-15 October
2008
Integrative psychodynamic therapy of panic disorder: Case Study The 5th World Congress for Psychotherapy Beijing ، China Poster Alfred Pritz ،
Saba Khodayarifard
12-15 October
2008
The relation between university student’s religiosity and their demographical features XXIX International Congress of Psychology Berlin ، Germany Poster - 20- 25 July 2008
A Combination of Cognitive- Behavioral therapy and Pharmacy therapy in delusional disorder XXIX International Congress of Psychology Berlin ، Germany Oral - 20- 25 July 2008
The Relation  of  personal status the wounded war and social-political attitude with social adaptation among the wounded war's children and non wounded war's children The Seventh Conference Asian Association of Social Psychology University Malaysia Sabah Oral ___ 25-28 July 2007
Treatment of Gender Identity Disorder base on Cognitive Behavioral Family Therapy: Case study Xth European Congress of Psychology Prague Czech Republic Poster ___ 3-6 July 2007
Cognitive- Behavioral Family Therapy for Sexual abuse
In Adolescents: Case study
Xth European Congress of Psychology Prague Czech Republic Oral ___ 3-6 July ، 2007
Applying Cognitive – Behavioral Family Therapy Combined with Chiropractic in Treatment of
Psychosomatic Disorders
The XV International
Congress of The International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology
Kyoto - Japan Oral Saba Khodayarifard 13-17 May2007
Cognitive-Behavioral Therapy of Bipolar Depression Disorders (Manic - Depressive):
Case-study
The Fourth Pan Asiatic Congress Russia ، Yekaterinburg Oral ___ 18-20 May 2007
Applying Cognitive–Behavioral Couple Therapy in Treatment of Alcoholism (Case Study) The Fourth Pan Asiatic Congress Russia ، Yekaterinburg Oral Saba Khodayarifard 18-20 May2007
The effect of family therapy based on Cognitive – Behavioral approach on social phobia treatment 
(case study)
2006 International Congress of Psychotherapy in Japan & The Third International Conference of Asian Federation for Psychotherapy Tokyo - Japan Poster Saba Khodayarifard August 28 – September 1 ، 2006
Cognitive-Behavioral  therapy with emphasis on spiritual therapy in treating transsexuals in the youth 2006 International Congress of Psychotherapy in Japan & The Third International Conference of Asian Federation for Psychotherapy Tokyo - Japan Poster Saba Khodayarifard August 28 – September 1 ، 2006
Cognitive behavioral family therapy of depression: A case study 26th International Congress of Applied Psychology Athens – Greece Poster ___ 16-21 July 2006
Cognitive – Behavioral Family Therapy on Children and Adolescents in three OCD Case Studies 9th European Congress of Psychology Granada – Spain Oral ___ 3-8 July 2005
Psychodynamic Therapy of Panic Disorder Focusing on Object Relations and Ego Psychology: A Case Study 9th European Congress of Psychology Granada – Spain Oral ___ 3-8 July 2005
Primary report of preparing and developing students’ religiosity inventory The first conference on Dialogue Between Science & Religion Defining Life, the Person and Applied Issues . Research Center of Medical Sciences of Iran Poster Ghobary Bonab;
Shokoohi Yekta;
Behpajoh,;
Afrooz;
Abedini &
PakNejad
2-5,  May 2005
A Cross—Cultural Study of Attributional Style and its Relationship to Anxiety in English-Speaking and Non-English-Speaking Adults in Australia 28th International Congress of Psychology Beijing ، China Oral ___ August 8-13 ، 2004
Interrelationship among reliance on God anxiety and patience 28th International Congress of Psychology Beijing ، China Oral ___ August 8-13 ، 2004
Etiology and process of therapy in depression with emphasis in Islamic point of view 28th International Congress of Psychology Beijing ، China Oral ___ August 8-13 ، 2004
             

مقالات فارسی ارائه شده به همایشها و کنفرانسهای داخلی

مقالات ارائه شده در همايش­ها و کنفرانس­هاي داخلي

عنوان مقاله
عنوان همايش، كنفرانس و غيره محل برگزاري نحوه ارائه مقاله (سخنراني يا پوستر) همکار / همکاران زمان
تربيت ديني و سنجش دينداري   تهران سخنرانی سید محسن فاطمی ، زهرا قیامی 21 و 22 آذر 1388
گزارش موردي از خانواده درماني شناختي- رفتاري اختلال هويت جنسي پنجمن همايش مشاوره اسلامي
مشاوره خانواده و بهداشت جنسي
دانشكده روان‎شناسي وعلوم تربيتي دانشگاه تهران، ايران سخنراني عابديني، ياسمين 30و31 ارديبهشت1388
خانواده درماني معنوي- مذهبي:
تاريخچه، زير بناي نظري و تجربي، اصول و فنون آن
همايش ملي معنا داري زندگي اصفهان- دانشگاه اصفهان سخنراني عابديني، ياسمين 15و16 ارديبهشت 1388
رابطه دينداري و خودکنترلي با گرايش به مصرف مواد در دانشجويان چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان شيراز- دانشگاه شيراز سخنراني شهابي، روح الله؛
اکبري زردخانه، سعيد
1و 2 خرداد 1387
گزارش مقدماتي تهيه و آماده ­سازي (تأليف) پرسشنامه دينداري دانشجويان دومين همايش سراسري نقش دين در بهداشت روان تهران، دانشگاه علوم پزشکي ايران سخنراني فقيهي، علي‌نقي؛
غباري‌بناب، باقر؛
شكوهي‌يكتا، محسن؛
به‌پژوه، احمد؛ 
افروز، غلامعلي؛
عابديني، ياسمين
پاك نژاد، محسن
3-1 ارديبهشت 1386
خانواده درماني شناختي ـ رفتاري        تغيير جنسيت‏طلبي: مطالعه موردي دومين کنگره سراسري آسيب‏شناسي خانواده در ايران تهران، دانشگاه شهيد بهشتي سخنراني محمدي، محمدرضا
و پرند، اكرم
28-25 ارديبهشت 1385
ملاحظات روش شناختي در مطالعة دينداري نخستين همايش بين‏المللي گفتگوي علم ودين
مفهوم حيات، انسان وسلامت
تهران، سالن اجلاس سران سخنراني غباري‏ بناب، باقر؛
شكوهي‏ يکتا،
محسن؛ فقيهي، علي‌نقي و
عابديني، ياسمين
14-11 ارديبهشت 1385
گزارش موردي از خانواده درماني شناختي _ رفتاري اختلال هويت جنسي دومين کنگره سراسري خانواده و مشکلات جنسي دانشگاه علوم پزشکي ايران پوستر عابديني، ياسمين 3 و2 آذر 1384
گزارش مقدماتي تهيه و آماده­سازي (تأليف) پرسشنامه دينداري دانشجويان نخستين همايش گفتگوي علم و دين: مفهوم حيات، انسان و مباحث کاربردي مرکز ملي تحقيقات علوم پزشکي، ايران پوستر غباري‌بناب، باقر؛
شكوهي‌يكتا، محسن؛
به‌پژوه، احمد؛
افروز، غلامعلي؛
عابديني، ياسمين و
پاك نژاد، محسن
15-12 ارديبهشت 1384
نقش نهادهاي اجتماعي در هويت‌يابي جوان چهارمين همايش مشاوره از ديدگاه اسلامي (جوان و هويت) مرکز استعدادهاي درخشان، تهران، ايران سخنراني ____ ارديبهشت 1383ِ
تأثير خانواده درماني با تاكيد بر رويكرد شناختي ـ رفتاري در درمان هراس اجتماعي نخستين كنگره سراسري آسيب‌شناسي خانواده در ايران دانشگاه شهيد بهشتي، ايران سخنراني پرند،‌ اكرم 30-28 ارديبهشت 1383
مروري برگستره پژوهش‎هاي داخلي در زمينة ساخت مقياس‎هاي ديني مباني نظري و روان سنجي  مقياس‌هاي ديني دانشكده روان‎شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، ايران سخنراني ___ بيستم اسفندماه 1382
مولفه­هاي دينداري از منظر خود دين مباني نظري و روان سنجي  مقياس‌هاي ديني دانشكده روان‎شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، ايران سخنراني ___ بيستم اسفندماه 1382
بررسي شيوه‌هاي اجرا و هنجاريابي مقياس‌هاي دينداري مباني نظري و روان سنجي  مقياس‌هاي ديني دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، ايران سخنراني شکوهي‏ يکتا، محسن؛
غباري ‏بناب، باقر؛
به‏ پژوه، احمد
فقيهي، علينقي
بيستم اسفند 1382
ارتباط نگرش مذهبي و رابطة پدر فرزندي با سازگاري اجتماعي فرزندان جانباز و عادي شهر تهران جانباز و خانواده پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان سخنراني ___ 28 بهمن ماه 1382
شناخت‌ - رفتار درمانگري‌             اختلال‌ تغيير جنسيت‌طلبي‌ در جوانان‌ با تأكيد بر درمان‌ معنوي دومين کنگره روانشناسي‌  ايران دانشگاه علوم بهزيستي و توان‏بخشي سخنراني محمدي‌، محمدرضا و عابديني‌ ، ياسمين 24 و 25 ارديبهشت 1381
تأثير شناخت‌ - رفتار درمانگري‌ در درمان‌ افسردگي‌ با تأكيد بر ديدگاه‌ اسلامي سومين‌ همايش‌ مشاوره‌ از ديدگاه‌ اسلامي: جوان‌ و آرامش‌ روان قم‌، پژوهشكده‌ حوزه‌ و دانشگاه، ايران سخنراني فقيهي، علي نقي 22 خرداد 1381
خانواده‌ درماني‌ اختلال‌ وسواس‌ فكري‌ - عملي‌ در كودكان‌ و نوجوانان اولين‌ همايش‌ بين‏المللي‌ روان‏پزشكي‌ كودك‌ و نوجوان دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ تهران‌‌، ايران سخنراني عابديني، ياسمين 10-7 ارديبهشت‌ 1381
رابطه‌ بين‌ عوامل‌ تنش‌زا و نشانگان‌ تنيدگي‌ با راه‌هاي‌ مقابله‌ در دانشجويان‌ اولين‌ سمينار بهداشت‌ روان‌ دانشجويان‌ دانشكدة‌ هنرهاي‌ زيبا، دانشگاه‌ تهران‌، ايران سخنراني ‌شكوهي‌يكتا، محسن و
غباري‌بناب، باقر
اول‌ تا دوم‌ اسفند ماه‌ 1380
بررسي‌ وضعيت‌ ابزارهاي‌ سنجش‌ عقايد و رفتار ديني‌ در جوامع‌ اسلامي‌ دومين‌ كارگاه‌ روانشناسي‌ اسلامي‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ تبريز، ايران سخنراني ___ 22-20 شهريور ماه‌ 1380
كارگاه‌ آموزشي‌ كاربرد مثبت‌ نگري‌ در   روان‌ درمانگري‌ با تاكيد بر ديدگاه‌ اسلامي اولين‌ همايش‌ بين‌ المللي‌ نقش‌ دين‌ در بهداشت‌ روان دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ ايران‌ سخنراني ___ 30-27 فروردين‌ماه‌ 1380
كاربرد عفو و گذشت‌ در روان‌ درمانگري‌ با تأكيد بر ديدگاه‌ اسلامي‌ ‌ اولين‌همايش‌ بين‌ المللي‌ نقش‌ دين‌ در بهداشت‌ روان دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ ايران‌ سخنراني غباري‏ بناب‌، باقر؛
فقيهي‌، علي‌ نقي‌
وحدت‌، شادي‌
30-27 فروردين‌ ماه‌ 1380
بررسي‌ مسايل‌ تربيتي‌ و روان‌ شناختي‌ در نامة‌ حضرت‌ علي‌ (ع‌) به‌ فرزندش‌‎حسن‌‎بن‎علي‌ (ع) همايش‌ تربيت‌ در سيره‌ و كلام‌ امام‌ علي‌ (ع‌) مركز مطالعات‌ تربيت‌ اسلامي‌، قم‌، ايران سخنراني ___ 11-10 اسفندماه‌ 1379
مقايسة‌ كارايي‌ روش‌هاي‌ شناخت‌ - رفتار درمانگري‌ و شناخت‌ رفتار درمانگري‌ توأم‌ با دارو درماني‌ درمبتلايان‌ به‌ اختلال‌ وسواس‌ فكري‌ - عملي اولين كنفرانس‌ بين‏المللي‌ علوم‌ شناختي‌ دانشكده‌ روانشناسي‌ و علوم‌ تربيتي‌ دانشگاه‌ تهران، ايران سخنراني عابديني، ياسمين 3-1 اسفند ماه‌ 1379
مطالعه‌ مقدماتي‌ كاربرد عفو و گذشت‌ در روان‌ درمانگري‌ با تاكيد بر ديدگاه‌ اسلامي دومين‌ همايش‌ مشاوره‌ از ديدگاه‌ اسلامي‌ دانشگاه‌ ميبد يزد، ايران سخنراني غباري‏ بناب، باقر؛
فقيهي، علي نقي و وحدت، شادي
12 آبان‌ 1379
‌ تهيه‌ مقياس‌ اندازه‌گيري‌ توكل‌ به‌ خداوند دومين‌ همايش‌ مشاوره‌ از ديدگاه‌ اسلامي‌ دانشگاه‌ ميبد يزد، ايران سخنراني غباري‏ بناب، باقر؛
فقيهي، علي نقي و
شکوهي ‏يکتا، محسن
12 آبان‌ ماه‌ 1379
كارگاه‌ آموزشي‌ روانشناسي‌ اسلامي‌،
بهداشت‌ رواني‌ و جامعه‌
اولين‌ كارگاه ‌روانشناسي‌ اسلامي دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ تبريز، ايران سخنراني ____ 26-24 خرداد 1379
مثبت‏نگري‌ در روان‌ درماني‌ بر اساس‌ ديدگاه‌ اسلام اولين‌ همايش‌ مشاوره‌ از ديدگاه‌ اسلامي‌ دانشگاه‌ ميبد يزد، ايران سخنراني ____ 25-24 ارديبهشت‌ 1377
مطالعه‌ مقدماتي‌ تهية‌ مقياس‌ نگرش‌ مذهبي‌ دانشجويان‌ همايش‌ نقش‌ دين‌ در بهداشت‌ روان دانشگاه‌ علوم‌پزشكي‌ و خدمات‌ درماني‌ ايران سخنراني غباري‏ بناب، باقر؛
شکوهي ‏يکتا، محسن
نصفت، مرتضي
27-24 آذرماه‌ 1376
عوامل‌ مؤثر در پيدايش‌ مشكلات‌ نوجوانان‌ و جوانان ‌خانواده و بهداشت روان دانشكده‌ علوم‌ توانبخشي‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ايران‌ سخنراني _____ 15 تا 18 آبان‌ ماه‌ 1370