نخستین گردهمایی والدین و مسئولین دانشكده جهت ایجاد زمینه‌های همفكری، همراهی و ارتباط صمیمانه با خانواده‌های دانشجویان جدیدالورود و نیز آشنایی بیشتر آنها با فضای تحصیلی فرزندان خود، در روز چهارشنبه 92/9/13 برگزار گردید. در این گردهمایی مسائل گوناگون در حول سه محور روانشناختی، آموزشی و دانشجویی توسط ریاست و معاونین دانشكده و مسئول امور خوابگاه دانشگاه تهران برای خانواده‌ها مطرح گردید. در پایان جلسه به سوالات مطرح شده از طرف والدین پاسخ داده شد و بازدیدی نیز از بخش های مختلف دانشكده توسط والدین صورت گرفت.