فضا سازی سال نو ( از 16 تا 28اسفند 93)
به مناسبت فرا رسیدن سال نو سفره هفت سینی در بخشی از سالن همکف دانشکده طراحی گردید که مورد استقبال قرار گرفت.