مدیر گروه مدیر گروه

استادیار
شماره تماس : 61117404
اتاق
پست الکترونیکی: dehghani_m33 [AT] ut.ac.ir

گروه روش ها و برنامه ریزی درسی و آموزشی گروه روش ها و برنامه ریزی درسی و آموزشی

 

اهداف  گروه :

این گروه در سال 1348 ش. تشکیل شده و هم اکنون در مقطع کارشناسی، تکنولوژی آموزشی و در مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تحقیقات آموزشی و رشته آموزش بزرگسالان دانشجو می پذیرد 
هدف از تشکیل این گروه عبارت است از آموزش متخصصانی که در موارد زیر توانایی داشته باشند:

  • به کار اندازی رسانه های آموزشی حهت اداره کلاس ها، سالن های سخنرانی و ...طراحی و تولید منابع رسانه ای
  • اداره کتابخانه ها و مراکز مواد درسی
  • تهیه و تدوین، توسعه و اصلاح طرح های آموزشی
  • ارزیابی و انتخاب مواد و تجهیزات آموزشی جهت خرید
  • کمک در تهیه و تنظیم محتوا برای رسانه های آموزشی
  • شرکت و ارائه کمک و همفکری در برنامه ریزی های آموزشی و درسی
     

تکنولوژی آموزشی عبارت است از: آگاهی ها و مهارت های علمی شامل روش سیستماتیک طراحی، اجرا و ارزشیابی کل فرایند تدریس و یادگیری بر مبنای هدف های به خصوص و براساس پژوهش در یادگیری و ارتباط انسانی و به کارگیری ترکیبی از منابع انسانی و مادی برای ایجاد یادگیری عمیق و پایدار.

تکنولوژی آموزشی نگرش تازه به مسائل تعلیم و تربیت است که با استفاده از اصول روان شناسی و بهره گیری از علم برنامه ریزی آموزشی و طراحی دقیق مبتنی بر هدف های مشخص و با در نظر گرفتن توام منابع و امکانات انسانی و مادی بهترین روش وسایل آموزشی را در جهت تغییر رفتار فراگیران عرضه می کند.
دوره کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی به منظور تربیت پژوهشگران شایسته در زمینه نظریه و روشهای کمی و کیفی تحقیق در علوم تربیتی، نظریه و روش ها در نظام آموزشی کشور است. در این رشته دانشجویان با دانش و مهارت های مربوط به آمار توصیفی و استنباطی، نظریه و روش های تحقیق در علوم رفتاری، و نظریه های کلاسیک و جدید اندازه گیری های روانی و آموزشی به منظور انجام تحقیقات آموزشی آشنا می شوند.