کارشناسان آموزش و تحصیلات تکمیلی کارشناسان آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

 

نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
  خانم خدیجه بابایی
سمت : کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی
شماره تماس : 61117529
دورنگار : -
رایانامه : -
اتاق : 1/101 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی)
کارشناس رشته های مدیریت آموزشی و برنامه ریزی آموزشی دوره کارشناسی ارشد (روزانه + نوبت دوم + فرهنگیان)، مدیریت آموزشی و آموزش عالی دوره دکتری، مشارکت در برگزاری امتحانات و ...
  خانم زهرا رهنما
سمت: کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی
شماره تماس : 61117577
دورنگار: -
رایانامه : -
اتاق : 101 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی)
کارشناس رشته های برنامه ریزی درسی، آموزش بزرگسالان و تحقیقات آموزشی دوره کارشناسی ارشد (روزانه+ نوبت دوم+ فرهنگیان)؛ کارشناس رشته های برنامه ریزی درسی و سنجش آموزش دوره دکتری، مشارکت در برگزاری امتحانات و ...
  خانم اعظم خانجانی
سمت: کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی
شماره تماس : 61117520
دورنگار : -
رایانامه : -
اتاق: 101 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی)
کارشناس رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دوره کارشناسی، دوره ارشد (روزانه + نوبت دوم + فرهنگیان) و دوره دکتری، مشارکت در برگزاری امتحانات و ...
  خانم آتوسامحمدی
سمت: کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی
شماره تماس : 61117547
دورنگار : -
رایانامه : -
اتاق: 1/101 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی)
کارشناس رشته های مشاوره و راهنمایی دوره کارشناسی؛ مشاوره خانواده، مشاوره مدرسه و روانشناسی تربیتی دوره کارشناسی ارشد (روزانه + نوبت دوم + فرهنگیان)؛ روانشناسی تربیتی و روانشناسی عمومی دوره دکتری، مشارکت در برگزاری امتحانات و ...
  خانم کتایون میدانی پور
سمت: کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی
شماره تماس : 61117532
دورنگار :
رایانامه :
اتاق: 1/101 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی)
کارشناس رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دوره کارشناسی ارشد و فلسفه تعلیم و تربیت دوره دکتری (روزانه + نوبت دوم + فرهنگیان)،کارشناس رشته تکنولوژی آموزشی، کارشناس امور بازنگری رشته ها،دبیر جلسات معاونت آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری، مشارکت در برگزاری امتحانات و ...
  خانم مریم اعجازی
سمت : کارشناس آموزش مجازی
شماره تماس: 61117516
دورنگار : 88259417
رایانامه : -
اتاق: 248 سالن طبقه اول
کارشناس دوره کارشناسی ارشد مجازی رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، آموزش بزرگسالان، تحقیقات آموزشی، مدیریت آموزشی، و تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و مشارکت در برگزاری امتحانات روزانه و مجازی و ...؛ کاربر سیستم، پیگیری امور داوری ها و تهیه گزارش ماهیانه، مشارکت در امتحانات و ...
  خانم الهه حقانی
سمت: کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی
شماره تماس : 61117469
دورنگار : - 
رایانامه : - 
اتاق : 234 طبقه دوم
کارشناس دوره کارشناسی ارشد مجازی رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، آموزش بزرگسالان، تحقیقات آموزشی، مدیریت آموزشی، و تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و مشارکت در برگزاری امتحانات روزانه و مجازی و ...
  خانم فاطمه کمالپور
سمت : کارشناس آموزش مجازی 
شماره تماس: 61117516 
دورنگار : 88239417
رایانامه : - 
اتاق: 248 سالن طبقه اول
کارشناس دوره کارشناسی ارشد مجازی رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، آموزش بزرگسالان، تحقیقات آموزشی، مدیریت آموزشی، و تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و مشارکت در برگزاری امتحانات روزانه و مجازی و ...؛ کاربر سیستم، پیگیری امور داوری ها و تهیه گزارش ماهیانه، مشارکت در امتحانات و ...