اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

نشست روسای دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه های سراسر کشور

 

گردهمایی مدیران دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه های سراسر کشور در روز یکشنبه مورخ 24/10/1396 در محل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار گردید. در این گردهمایی مدیرانی از دانشگاه های شیراز ، اصفهان، اهواز، بیرجند، الزهراء، علامه طباطبائی، شهید بهشتی، خوارزمی، فردوسی مشهد و اعضای هیأت رئیسه و مدیران گروههای آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران حضور داشتند. در این گردهمایی بر اساس مصوبات نشست قبلی مقرر شد که دبیرخانه دائمی روسای دانشکده ها در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران تشکیل و قبل از برگزاری نشست ها، هماهنگی برای تعیین دستور جلسه و سایر فعالیت های مشترک انجام گیرد. افزون بر این، جناب آقای دکتر شمشیری رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز گزارشی از نشست دانشگاه شیراز و اقدامات صورت گرفته و همچنین بیانیه نشست را قرائت نمودند.