مشاور رئیس در امور بین الملل مشاور رئیس در امور بین الملل

 

  مشاور رئیس در امور بین الملل : آقای دکتر رضا رستمی

  تلفن : 61117477 
  دورنگار : 88254734