مدیران پیشین مدیران پیشین

 

آقای دکتربهرامی احسان

ریاست دانشکده از سال 1391 تا سال 1394 

آقای دکتر افروز

ریاست دانشکده از سال 1383 تا سال 1391