دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 411 نتیجه
از 21
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روش های پژوهشی در مدیریت 5105247 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 جواد پورکریمی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
اعتیاد 5106094 2 دکتری روانشناسی‌ 02 رضا رستمی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00)
سازگاری با بیماریهای مزمن 5106081 2 دکتری روانشناسی‌ 02 نیما قربانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00)
مدیریت آموزش عالی 5105298 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 خدایار ابیلی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00)
یادگیری و سوادآموزی بزرگسالان 5103206 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 مرضیه دهقانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00)
روان شناسی رشد پیشرفته 5106061 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 02 رضا پورحسین هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00)
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته 5101373 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 جواد اژه ای هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00)
تعلیم و تربیت پیشرفته اسلامی 5103199 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 محمدرضا شرفی جم هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00)
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی 5106063 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 02 رضا رستمی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق پیشرفته در پژوهش های بالینی 5106158 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 02 هادی بهرامی احسان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00)
روش تحقیق پیشرفته در آموزش عالی 5105295 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 جواد پورکریمی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00)
روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روان شناسی 5101535 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 03 منصوره حاج حسینی هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00)
روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روان شناسی 5101535 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 مسعود غلامعلی لواسانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00)
روش تحقیق پیشرفته و کاربرد کامپیوتر 5103208 3 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 سعید صفائی موحد هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00)
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 5101528 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 محمد خدایاری فرد هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00)
مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش عالی 5105292 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 ابوالقاسم نادری روشناوند هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00)
روش تحقیق پیشرفته 5101407 2 دکتری آموزش کودکان استثنایی 01 باقر غباری بناب هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (16:00 - 18:00)
روش تحقیق پیشرفته 5101407 2 دکتری آموزش کودکان استثنایی 02 کیوان صالحی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00)
تحلیل رفتار و روابط انسانی در مدیریت آموزشی 5105232 3 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 سیدمحمد میرکمالی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00)
نظریه های یادگیری کاربردی 5101249 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 منصوره حاج حسینی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 411 نتیجه
از 21