دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 673 نتیجه
از 34
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نظریه های آموزش بزرگسالان 5103344 2 کارشناسی ارشد 01 مرضیه دهقانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00)
روش های پیشرفته تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی 5109009 3 دکتری 01 کمال درانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00)
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظامهای آموزشی 5109018 1 دکتری 01 کیوان صالحی هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00)
اختلال های عاطفی و رفتاری 5110002 2 کارشناسی 01 سوگند قاسم زاده هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00)
متون تخصصی به زبان انگلیسی 5103346 2 کارشناسی ارشد 01 محمدعلی میرزابیگی هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00)
تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و سلسله مراتبی 5109020 2 دکتری 01 ابراهیم خدائی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00)
اصول و روشهای بازی و هنردرمانی 5110008 2 کارشناسی 01 سوگند قاسم زاده هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00)
همبستگی و رگرسیون 5109010 2 دکتری 01 ابراهیم خدائی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00)
روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی 5110009 2 کارشناسی 02 باقر غباری بناب هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00)
روش های مقیاس سازی 5109017 2 دکتری 01 علی مقدم زاده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00)
روشهای آموزش علوم و علوم اجتماعی به کودکان استثنایی 5110005 2 کارشناسی 01 غلامعلی افروز هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) 1397/10/26 (13:00 - 15:00)
تحلیل داده های آماری 5103338 2 کارشناسی ارشد 01 کیوان صالحی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (13:00 - 15:00)
نظریه و روش کلاسیک اندازه گیری آموزشی 5109007 2 دکتری 01 علی مقدم زاده هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00)
نیازسنجی آموزشی 5103345 2 کارشناسی ارشد 01 محمد جوادی پور هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00)
روش های پژوهشی در مدیریت 5105247 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 01 جواد پورکریمی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00)
برنامه ریزی آموزش بزرگسالان و مداوم 5103201 3 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 01 محمد جوادی پور هرهفته دو شنبه (13:00 - 17:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00)
زبان تخصصی کودکان استثنایی 5101151 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 احمد به پژوه هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00)
آمار استنباطی پیشرفته 5101526 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 زهرا نقش هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00)
آمار استنباطی پیشرفته 5101526 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 زهرا نقش هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00)
آسیب شناسی روانی پیشرفته 5106149 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 02 رضا رستمی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 673 نتیجه
از 34