اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 53 نتیجه
از 2
 
خدایار ابیلی

خدایار ابیلی 

استاد
شماره تماس: 61117414
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اکبر ارجمندنیا

علی اکبر ارجمندنیا 

دانشیار
شماره تماس: 61117451
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهین ایروانی

شهین ایروانی 

دانشیار
شماره تماس: 61117403
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد اژه ای

جواد اژه ای 

استاد
شماره تماس: 61117458
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامعلی افروز

غلامعلی افروز 

استاد ممتاز
شماره تماس: 61117455
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

جمشید افشنگ 

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خسرو باقری نوعپرست

خسرو باقری نوعپرست 

استاد
شماره تماس: 61117559
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی بشارت

محمدعلی بشارت 

استاد
شماره تماس: 61117488
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد به پژوه

احمد به پژوه 

استاد
شماره تماس: 61117457
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی بهرامی احسان

هادی بهرامی احسان 

استاد
شماره تماس: 61117480
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا پورحسین

رضا پورحسین 

دانشیار
شماره تماس: 61117485
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد پورکریمی

جواد پورکریمی 

استادیار
شماره تماس: 61117405
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدسعید پورنقاش تهرانی

سیدسعید پورنقاش تهرانی 

دانشیار
شماره تماس: 61117478
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد جوادی پور

محمد جوادی پور 

دانشیار
شماره تماس: 61117581
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد حاتمی

جواد حاتمی 

دانشیار
شماره تماس: 61117480
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منصوره حاج حسینی

منصوره حاج حسینی 

استادیار
شماره تماس: 61117406
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهه حجازی موغاری

الهه حجازی موغاری 

دانشیار
شماره تماس: 61117411
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
افضل السادات حسینی دهشیری

افضل السادات حسینی دهشیری 

دانشیار
شماره تماس: 61117447
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید حسن زاده

سعید حسن زاده 

دانشیار
شماره تماس: 61117407
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضوان حکیم زاده

رضوان حکیم زاده 

دانشیار
شماره تماس: 61117404
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد خدایاری فرد

محمد خدایاری فرد 

استاد
شماره تماس: 61117452
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابراهیم خدائی

ابراهیم خدائی 

دانشیار
شماره تماس: 61117463
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدعلی نقی خرازی

سیدعلی نقی خرازی 

استاد
شماره تماس: 61117459
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد دادرس

محمد دادرس 

استادیار
شماره تماس: 61117551
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کمال درانی

کمال درانی 

استاد
شماره تماس: 61117413
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرضیه دهقانی

مرضیه دهقانی 

استادیار
شماره تماس: 61117404
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه دهقانی آرانی

فاطمه دهقانی آرانی 

استادیار
شماره تماس: 61117482
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس رحیمی نژاد

عباس رحیمی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: 61117477
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا رستمی

رضا رستمی 

استاد
شماره تماس: 61117477
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمدرضا رضازاده

سیدمحمدرضا رضازاده 

استادیار
شماره تماس: 61117481
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نرگس سادات سجادیه

نرگس سادات سجادیه 

استادیار
شماره تماس: 61117567
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمیه شاهمرادی

سمیه شاهمرادی 

استادیار
شماره تماس: 61117406
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا شرفی جم

محمدرضا شرفی جم 

دانشیار
شماره تماس: 61117566
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن شکوهی یکتا

محسن شکوهی یکتا 

استاد
شماره تماس: 61117452
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کیوان صالحی

کیوان صالحی 

استادیار
شماره تماس: 61117408
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید صفائی موحد

سعید صفائی موحد 

استادیار
شماره تماس: 61117581
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرضیه عالی

مرضیه عالی 

استادیار
شماره تماس: 02161117482
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میترا عزتی

میترا عزتی 

استادیار
شماره تماس: 61117538
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
باقر غباری بناب

باقر غباری بناب 

استاد
شماره تماس: 61117451
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود غلامعلی لواسانی

مسعود غلامعلی لواسانی 

دانشیار
شماره تماس: 61117405
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طیبه فردوسی

طیبه فردوسی 

استادیار
شماره تماس: 61117403
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سوگند قاسم زاده

سوگند قاسم زاده 

استادیار
شماره تماس: 61117420
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نیما قربانی

نیما قربانی 

استاد
شماره تماس: 61117479
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد رضا کرامتی

محمد رضا کرامتی 

دانشیار
شماره تماس: 61117408
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین کشاورز افشار

حسین کشاورز افشار 

استادیار
شماره تماس: 61117434
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کیوان کوشا

کیوان کوشا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یاسر مدنی

یاسر مدنی 

استادیار
شماره تماس: 61117450
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمد میرکمالی

سیدمحمد میرکمالی 

استاد
شماره تماس: 61117456
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی مقدم زاده

علی مقدم زاده 

استادیار
شماره تماس: 61117472
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابوالقاسم نادری روشناوند

ابوالقاسم نادری روشناوند 

استاد
شماره تماس: 61117448
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 53 نتیجه
از 2