دروس جبرانی دانشجویان کارشناسی ارشد غیرمرتبط دروس جبرانی دانشجویان کارشناسی ارشد غیرمرتبط

 

دانشجویان کارشناسی ارشد غیرمرتبط می توانند، دروس جبرانی زیر را در نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97 به همراه دانشجویان مقطع کارشناسی اخذ نمایند.

  1. روش ها و فنون مشاوره و راهنمایی )گروه علوم تربیتی- 5106136(
  2. کاربرد آزمون های هوش و استعداد )گروه مشاوره- 5101430 (

همچنین در صورت امکان می توانند، از گروه های دیگر نیز این واحدها را اخذ نمایند.

 

اطلاعیه های گروه مشاوره اطلاعیه های گروه مشاوره